MASZYNY GÓRNICZE 3 i 4/2010 (123 i 124)

60 lat działań Instytutu Techniki Górniczej KOMAG na rzecz rozwoju przemysłu maszyn górniczych
Kłeczek Z., Kozieł A., Malec M.
Prace badawcze Laboratorium Badań Instytutu Techniki Górniczej KOMAG na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w górnictwie
Madejczyk W.
Możliwości badawcze Laboratorium Badań Stosowanych
Orzech Ł., Talarek M., Niedworok A.
Od maszyny i urządzenia górniczego do zabawki – rozwój Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska Instytutu Techniki Górniczej KOMAG
Grynkiewicz-Bylina B.
Prace badawcze Instytutu Techniki Górniczej KOMAG w zakresie innowacyjnych rozwiązań mechatronicznych
Stankiewicz K., Jasiulek D., Rogala-Rojek J., Woszczyński M.
Stan techniczny sekcji obudowy zmechanizowanej na podstawie przeprowadzonych przy udziale Instytutu Techniki Górniczej KOMAG ocen stopnia zużycia
Szyguła M., Chlebek D., Cieślak Z., Gerlich J., Jenczmyk D., Mazurek K., Stępor J., Turczyński K.
Zagadnienia współpracy różnych typów sekcji obudowy zmechanizowanej w jednej ścianie na przykładzie wydanych przez Instytut Techniki Górniczej KOMAG Opinii rzeczoznawcy”
Stępor J., Szyguła M., Cieślak Z., Jenczmyk D., Gerlich J., Chlebek D., Mazurek K.
Nowoczesne sekcje obudowy zmechanizowanej – realizacje Zakładu Obudów Zmechanizowanych Instytutu Techniki Górniczej KOMAG
Szyguła M., Chlebek D., Cieślak Z., Gerlich J., Jenczmyk D., Mazurek K., Stępor J., Turczyński K.
Kształtowanie bezpiecznych warunków pracy w transporcie kopalnianym z użyciem kolejek podwieszonych i spągowych
Winkler T., Tokarczyk J., Chuchnowski W., Dudek M.
Urządzenia wspomagające bezpieczną jazdę ludzi przenośnikami taśmowymi
Szkudlarek Z., Wituła M., Bojarski P.
Nowoczesne maszyny i urządzenia wspierające proces drążenia wyrobisk korytarzowych z wykorzystaniem materiałów wybuchowych
Cebula D., Kalita M., Prostański D.: 
Nowoczesne metody przewietrzania i odpylania wyrobisk korytarzowych w podziemnych zakładach górniczych
Jedziniak M., Steindor M., Frydel W., Sekular K.
Nowe rozwiązania techniczne Instytutu Techniki Górniczej KOMAG wdrażane w maszynach wyciągowych
Kowal L., Turewicz K., Helmrich P., Nyga K
Doskonalenie konstrukcji maszyn wyciągowych projektowanych w Instytucie Techniki Górniczej KOMAG
Kowal L., Turewicz K., Helmrich P., Nyga K.
Innowacyjne rozwiązanie klasyfikatora pulsacyjnego do oczyszczania surowców mineralnych
Lenartowicz M., Matusiak P., Kowol D., Łagódka M.
Rozwój osadzarek pulsacyjnych typu KOMAG
Lenartowicz M., Matusiak P., Jędo A.., Kowol D.:
Zastosowanie modelowania pól akustycznych w zwalczaniu ponadnormatywnej emisji dźwięku
Pierchała M., Augustyn A.
Innowacyjne środki redukcji ponadnormatywnej emisji dźwięku
Pierchała M., Augustyn A., Marzec Z., Rachwalski M.
Układy hydrauliczne maszyn i urządzeń dla przemysłu górniczego
Nieśpiałowski K.
Prace badawcze Instytutu Techniki Górniczej KOMAG w za- kresie powietrzno-wodnych instalacji zraszających
Prostański D., Bałaga D.
Kierunki prac badawczych zmierzających do ograniczenia substancji toksycznych emitowanych przez napędy spalinowe maszyn stosowanych w kopalniach głębinowych
Dobrzaniecki P., Kaczmarczyk K., Suffner H.
Oparte na wiedzy utrzymanie ruchu maszyn górniczych
Winkler T., Rozmus M., Michalak D., Jaszczyk Ł.
Innowacyjne rozwiązania układów sterowania i napędów lokomotyw elektrycznych kopalnianych kolei szynowych
Budzyński Z.
Ocena zgodności maszyn jako element zapewnienia bezpieczeństwa ich eksploatacji
Figiel A.
Zintegrowany system zarządzania Instytutu Techniki Górniczej KOMAG
Zając R.
JUBILEUSZE
Jubileusz 50-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. inż. Zdzisława Kłeczka 
50 lat pracy naukowej prof. dr. hab. inż. Jerzego Antoniaka

 

 

 


 

60 lat działań Instytutu Techniki Górniczej KOMAG na rzecz rozwoju przemysłu maszyn górniczych

Kłeczek Z., Kozieł A., Malec M.

W artykule przedstawiono działania Instytutu Techniki Górniczej KOMAG w okresie ostatnich lat na rzecz rozwoju przemysłu maszyn górniczych. Zaprezentowano strukturę i zasoby KOMAG-u, w tym przedmiot i zakres działania, potencjał badawczy i kadrowy. Omówiono system zarządzania i prowadzoną współpracę międzynarodową. Zwrócono uwagę na najważniejsze cele i priorytety strategiczne zmierzające do rozwoju Instytutu, zgodnie z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy.


Prace badawcze Laboratorium Badań Instytutu Techniki Górniczej KOMAG na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w górnictwie

Madejczyk W.

Laboratorium Badań jako jedno z pierwszych w kraju otrzymało akredytację Polskiego Centrum Badań w zakresie badań sekcji obudów zmechanizowanych i ich elementów. Niniejszy artykuł opisuje drogę rozwoju możliwości badawczych laboratorium. W artykule zaprezentowano bazę badawczą laboratorium oraz efekty realizowanych prac na rzecz bezpieczeństwa.


Możliwości badawcze Laboratorium Badań Stosowanych

Orzech Ł., Talarek M., Niedworok A.

Laboratorium Badań Stosowanych uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na badania związane z procesem certyfikacji w zakresie dyrektyw: Maszynowej, ATEX i Niskonapięciowej. Niniejszy artykuł prezentuje proces rozszerzania możliwości badawczych laboratorium o badania parametrów energoelektronicznych systemów napędowych, badania wibroakustyczne, elektryczne jak również niestandardowe badania doświadczalne.


Od maszyny i urządzenia górniczego do zabawki – rozwój Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska Instytutu Techniki Górniczej KOMAG

Grynkiewicz-Bylina B.

W artykule zaprezentowano rozwój akredytowanego Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska KOMAG, od momentu jego utworzenia w 2006 roku. Przedstawiono podstawowy zakres działalności oraz cele i obszary badań. Omówiono procedury badawcze, zwracając szczególną uwagę na badania materiałowe elementów maszyn i urządzeń górniczych oraz badania bezpieczeństwa użytkowania wyrobów, w tym szczególnie zabawek, zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 88/378/EWG.


Prace badawcze Instytutu Techniki Górniczej KOMAG w zakresie innowacyjnych rozwiązań mechatronicznych

Stankiewicz K., Jasiulek D., Rogala-Rojek J., Woszczyński M.

W artykule przedstawiono działania organizacyjne oraz prace badawcze realizowane w KOMAG-u w zakresie mechatroniki. Opisano wyniki wybranych, zrealizowanych prac naukowo-badawczych. Opracowane rozwiązania, (np. system identyfikacji elementów sekcji ścianowej obudowy zmechanizowanej zrealizowany w ramach projektu celowego przy współpracy z firmą ELSTA oraz Wydziałem Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej oraz inteligentny układ sterowania kombajnu chodnikowego, realizowany w ramach projektu rozwojowego finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy współpracy z Wydziałem Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej) stosowane są coraz powszechniej w polskich kopalniach. Zakład Systemów Mechatronicznych aktywnie uczestniczy również w Europejskiej Przestrzeni Badawczej, poprzez udział w projektach finansowanych przez Europejski Fundusz Badawczy Węgla i Stali.


Stan techniczny sekcji obudowy zmechanizowanej na podstawie przeprowadzonych przy udziale Instytutu Techniki Górniczej KOMAG ocen stopnia zużycia

Szyguła M., Chlebek D., Cieślak Z., Gerlich J., Jenczmyk D., Mazurek K., Stępor J., Turczyński K.

W pracy przedstawiono zestawienie przeprowadzonych, przy udziale Instytutu Techniki Górniczej KOMAG w 2009 roku opracowań w zakresie ocen stopnia zużycia sekcji obudowy zmechanizowanej. Przeprowadzono analizę stanu technicznego sekcji obudowy zmechanizowanej eksploatowanych przez kopalnie węgla kamiennego. Omówiono wyniki przeprowadzonych ocen stopnia zużycia.


Zagadnienia współpracy różnych typów sekcji obudowy zmechanizowanej w jednej ścianie na przykładzie wydanych przez Instytut Techniki Górniczej KOMAG Opinii rzeczoznawcy”

Stępor J., Szyguła M., Cieślak Z., Jenczmyk D., Gerlich J., Chlebek D., Mazurek K.

W artykule przedstawiono analizę wyników „Opinii rzeczoznawcy”, dotyczących możliwości równoczesnego stosowania w ścianie wydobywczej więcej niż jednego typu sekcji obudowy zmechanizowanej. Analizę opracował zespół osób upoważnionych do wydawania ,,Opinii rzeczoznawcy’’ w imieniu Instytutu Techniki Górniczej KOMAG. Przedstawiono „Metodykę działań Rzeczoznawcy”, według której prowadzi się proces wydawania ,,Opinii rzeczoznawcy’’, omówiono jej poszczególne punkty i przedstawiono wnioski wynikające z doświadczeń nabytych podczas opracowywania opinii.


Nowoczesne sekcje obudowy zmechanizowanej – realizacje Zakładu Obudów Zmechanizowanych Instytutu Techniki Górniczej KOMAG

Szyguła M., Chlebek D., Cieślak Z., Gerlich J., Jenczmyk D., Mazurek K., Stępor J., Turczyński K.

W artykule przedstawiono parametry i charakterystyczne cechy, wyprodukowanych według dokumentacji opracowanej w KOMAG-u, nowoczesnych sekcji obudowy zmechanizowanej dla Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. oraz modernizowanych sekcji obudowy zmechanizowanej dla Kompanii Węglowej S.A. Przedstawiono proces projektowania sekcji obudowy zmechanizowanej oraz nowatorski system odnawiania zasobów sekcji obudowy zmechanizowanej w kopalniach KHW S.A.


Kształtowanie bezpiecznych warunków pracy w transporcie kopalnianym z użyciem kolejek podwieszonych i spągowych

Winkler T., Tokarczyk J., Chuchnowski W., Dudek M.
W artykule przedstawiono wyniki prac Instytutu Techniki Górniczej KOMAG uzyskane w trakcie realizacji europejskiego projektu badawczego MINTOS, współfinansowanego przez Fundusz Badawczy Węgla i Stali. Tematyka projektu związana była z poprawą niezawodności transportu kopalnianego. Przedstawiono, opracowany na platformę internetową, System Wspomagania Obliczeń Trakcyjnych, wspomagający projektanta systemu transportu podczas doboru środków transportu oraz urządzeń transportowych dla kolejek podwieszonych z napędem własnym. Omówiono program do badania kolizyjności ładunków transportowanych kolejkami podwieszonymi. Przedstawiono wykorzystanie symulacji numerycznych zdarzeń awaryjnych oraz niebezpiecznych w kształtowaniu bezpieczeństwa operatorów kolejek spągowych.


Urządzenia wspomagające bezpieczną jazdę ludzi przenośnikami taśmowymi

Szkudlarek Z., Wituła M., Bojarski P.

W artykule przedstawiono wymagania stawiane prze- nośnikom taśmowym przystosowanym do jazdy ludzi. Odniesiono się do aktualnie obowiązujących przepisów oraz omówiono techniczne możliwości aplikacji osprzętu mechanicznego firmy CARBOMECH sp. z o.o. wdrożonego w KWK „Jas-Mos”. Otrzymana przez kopalnię decyzja udzielająca zezwolenia na odstępstwo od wymagań określonych w przepisach oraz zezwolenie na oddanie do ruchu urządzenia i układu przewozu ludzi przenośnikami taśmowymi zostały uzyskane w wyniku opracowania wymaganej dokumentacji przez KOMAG przy ścisłej współpracy z użytkownikiem i producentem.


Nowoczesne maszyny i urządzenia wspierające proces drążenia wyrobisk korytarzowych z wykorzystaniem materiałów wybuchowych

Cebula D., Kalita M., Prostański D.: 

W artykule przedstawiono wybrane rozwiązania konstrukcyjne KOMAG-u w zakresie maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesie drążenia kamiennych i kamienno-węglowych przodków chodnikowych z wykorzystaniem materiałów wybuchowych. Zaprezentowano ładowarki bocznie wysypujące współpracujące z wozem wiertniczym, które w znaczący sposób wpływają na przyspieszenie prowadzonych prac w przodku. Zastosowanie dodatkowych urządzeń współpracujących z gąsienicowymi maszynami przodkowymi poszerzają zakres ich wykorzystania i zwiększają bezpieczeństwo pracy operatorów i załóg górniczych.


Nowoczesne metody przewietrzania i odpylania wyrobisk korytarzowych w podziemnych zakładach górniczych

Jedziniak M., Steindor M., Frydel W., Sekular K.

W artykule przedstawiono metody przewietrzania i oczyszczania powietrza w wyrobiskach korytarzowych drążonych za pomocą kombajnów chodnikowych, w aspekcie bezpieczeństwa, poprawy jakości powietrza i ochrony zdrowia górników. Omówiono nowoczesne urządzenia wprowadzone na rynek w ostatnich latach, na podstawie projektów i dokumentacji opracowanych przez Instytut Techniki Górniczej KOMAG. Zaprezentowano przykłady współpracy między KOMAG-iem, a małymi przedsiębiorstwami produkującymi urządzenia do układów wentylacji i odpylania. Opisano prace normalizacyjne prowadzone przez KOMAG w wyżej wymienionym zakresie.


Nowe rozwiązania techniczne Instytutu Techniki Górniczej KOMAG wdrażane w maszynach wyciągowych

Kowal L., Turewicz K., Helmrich P., Nyga K.

W artykule przedstawiono osiągnięcia Instytutu Techniki Górniczej KOMAG w ostatnich latach związane z wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań technicznych w maszynach wyciągowych górniczych wyciągów szybowych. Oprócz projektowania maszyn wyciągowych, KOMAG aktywnie uczestniczy w tworzeniu nowoczesnych podzespołów stanowiących ich wyposażenie. Szczególną uwagę skierowano na nowoczesne układy sterowania hamulców maszyn wyciągowych, tak w zakresie hamulców pneumatycznych, jak i hydraulicznych. Ważną grupą realizowanych zadań są dokumentacje remontowe i modernizacyjne części maszyn, które nie tylko pozwalają utrzymać ich sprawność ruchową, ale również podnieść niezawodność działania i bezpieczeństwo prowadzenia ruchu górniczymi wyciągami szybowymi. Istotną rolę w opracowywaniu, wspólnie z partnerami przemysłowymi (w tym szczególnie z małymi i średnimi przedsiębiorstwami MŚP), nowych rozwiązań odgrywa realizacja projektów badawczych, współfinansowanych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz rozwój nowych technologii.


Doskonalenie konstrukcji maszyn wyciągowych projektowanych w Instytucie Techniki Górniczej KOMAG

Kowal L., Turewicz K., Helmrich P., Nyga K.

W artykule przedstawiono rozwój maszyn wyciągowych w oparciu o projekty zrealizowane w KOMAG-u oraz zaprezentowano nowe rozwiązania techniczne maszyn wyciągowych górniczych wyciągów szybowych. KOMAG jest jedną z nielicznych, krajowych instytucji, zajmujących się projektowaniem maszyn wyciągowych w zakresie części mechanicznej. Na przestrzeni sześćdziesięciu lat istnienia KOMAG-u efekty prac projektowych zaowocowały licznymi rozwiązaniami wdrożonymi w górniczych wyciągach szybowych w kraju, jak również za granicą. KOMAG współpracował i współpracuje nadal, w tym zakresie, z wieloma producentami i firmami, które wykonują zabudowę maszyn na obiektach. W artykule zaprezentowano, oprócz starszych rozwiązań, maszyny wyciągowe zaprojektowane i wdrożone w ostatnich latach.


Innowacyjne rozwiązanie klasyfikatora pulsacyjnego do oczyszczania surowców mineralnych

Lenartowicz M., Matusiak P., Kowol D., Łagódka M.

Coraz wyższe wymagania odbiorców surowców mineralnych wymusiły produkcję kruszywa o lepszej jakości zgodnie z kryteriami efektywności i ochrony środowiska. Skuteczne oddzielenie zanieczyszczeń poprawia jego jakość. W tym celu opracowano innowacyjne rozwiązanie, jakim jest klasyfikator pulsacyjny. W artykule przedstawiono i opisano technologię oraz zasadę działania klasyfikatora. Zaprezentowano wersje rozwiązań konstrukcyjnych i przykłady wdrożeń klasyfikatorów. Omówiono wpływ parametrów regulacyjnych na skuteczność wydzielania zanieczyszczeń.


Rozwój osadzarek pulsacyjnych typu KOMAG

Lenartowicz M., Matusiak P., Jędo A.., Kowol D.:

W artykule przedstawiono rozwój konstrukcji osadzarek pulsacyjnych typu KOMAG. Dokonano przeglądu rozwoju podstawowych podzespołów osadzarek wodnych pulsacyjnych. Opisano zmiany w systemach dystrybucji powietrza roboczego, rozwiązaniach konstrukcyjnych odbioru produktów wzbogacania oraz zmiany w systemach sterowania osadzarką.


Zastosowanie modelowania pól akustycznych w zwalczaniu ponadnormatywnej emisji dźwięku

Pierchała M., Augustyn A.

Wibroakustyka jest jedną z dziedzin nauki, która podlega ciągłemu, dynamicznemu rozwojowi. Prowadzone przez KOMAG prace badawcze, przyczyniają się do istotnego rozwoju akustyki, szczególnie w zakresie modelowania rozkładu pola akustycznego w przestrzeniach zamkniętych, w środowisku, a także do projektowania biernych środków redukcji hałasu. Działalność Zakładu Wibroakustyki Stosowanej obejmuje nie tylko prowadzenie analiz akustycznych dla pojedynczych instalacji i zakładów przemysłowych, ale również miast i aglomeracji, dla których zbudowano modele obliczeniowe obejmujące wszystkie rodzaje hałasu, wraz z określeniem ponadnormatywnej emisji dźwięku. W dotychczasowej działalności Zakładu z uznaniem spotkały się bierne środki redukcji hałasu, w szczególności tłumiki i niskoemisyjne systemy wentylacji obiektów, jak również ekrany akustyczne oraz osłony i obudowy dźwiękoizolacyjne.


Innowacyjne środki redukcji ponadnormatywnej emisji dźwięku

Pierchała M., Augustyn A., Marzec Z., Rachwalski M.

Konieczność ograniczania ponadnormatywnej emisji dźwięku, zarówno w środowisku, jak i na stanowiskach pracy, wynika z obowiązujących wymogów formalno-prawnych. Dotychczasowe efekty ograniczenia emisji do poziomów dopuszczalnych, nie były zgodne z oczekiwaniami w zakresie redukcji hałasu, co było wynikiem stosowanych środków technicznych. Zastosowanie zaawansowanych modeli obliczeniowych, pozwoliło na wyprzedzające projektowanie środków technicznych, o zdecydowanie większej skuteczności. Przykładami takich rozwiązań są przedstawione w niniejszej publikacji tłumiki, zaprojektowane w KOMAG-u i wdrożone przez firmę GRAMA sp. z o.o., jak również ekrany akustyczne, z zainstalowanymi elementami rozpraszającymi falę akustyczną. Przedstawiono również innowacyjne osłony i obudowy dźwiękoizolacyjne, charakteryzujące się wysoką skutecznością izolacyjności akustycznej.


Układy hydrauliczne maszyn i urządzeń dla przemysłu górniczego

Nieśpiałowski K.

Konieczność ograniczania ponadnormatywnej emisji dźwięku, zarówno w środowisku, jak i na stanowiskach pracy, wynika z obowiązujących wymogów formalno-prawnych. Dotychczasowe efekty ograniczenia emisji do poziomów dopuszczalnych, nie były zgodne z oczekiwaniami w zakresie redukcji hałasu, co było wynikiem stosowanych środków technicznych. Zastosowanie zaawansowanych modeli obliczeniowych, pozwoliło na wyprzedzające projektowanie środków technicznych, o zdecydowanie większej skuteczności. Przykładami takich rozwiązań są przedstawione w niniejszej publikacji tłumiki, zaprojektowane w KOMAG-u i wdrożone przez firmę GRAMA sp. z o.o., jak również ekrany akustyczne, z zainstalowanymi elementami rozpraszającymi falę akustyczną. Przedstawiono również innowacyjne osłony i obudowy dźwiękoizolacyjne, charakteryzujące się wysoką skutecznością izolacyjności akustycznej.


Prace badawcze Instytutu Techniki Górniczej KOMAG w za- kresie powietrzno-wodnych instalacji zraszających

Prostański D., Bałaga D.

W artykule przedstawiono wyniki prac badawczych KOMAG-u, w zakresie opracowań kurtyny powietrzno-wodnej. Opisano przeprowadzone badania stanowiskowe rozwiązań instalacji powietrzno-wodnej, poprzedzające wdrożenia do przemysłu. Omówiono rozwiązania instalacji stosowane w kombajnach ścianowych oraz chodnikowych. Zaprezentowano również kierunki prac przyszłościowych.


Kierunki prac badawczych zmierzających do ograniczenia substancji toksycznych emitowanych przez napędy spalinowe maszyn stosowanych w kopalniach głębinowych

Dobrzaniecki P., Kaczmarczyk K., Suffner H.

W artykule poruszono problematykę dotyczącą poprawy jakości spalin w aspekcie stosowania napędów spalinowych w górnictwie. Dokonano przeglądu górniczych napędów spalinowych oraz układów mających na celu ograniczenie emisji substancji toksycznych. Przedstawiono metody oczyszczania spalin, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania katalizatora.


Oparte na wiedzy utrzymanie ruchu maszyn górniczych

Winkler T., Rozmus M., Michalak D., Jaszczyk Ł.

W artykule przedstawiono utrzymanie ruchu maszyn górniczych, które jest jednym z czynników warunkujących prawidłowy przebieg procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie. Utrzymanie ruchu maszyn jest procesem, którego prawidłowa realizacja uwarunkowana jest wiedzą zaangażowanego w ten proces personelu działu utrzymania ruchu.


Innowacyjne rozwiązania układów sterowania i napędów lokomotyw elektrycznych kopalnianych kolei szynowych

Budzyński Z.

Spośród wszystkich dostępnych środków kołowego transportu kopalnianego znaczącą rolę odgrywają elektryczne koleje szynowe, w których wykorzystywane są lokomotywy trakcyjne i akumulatorowe. W artykule przedstawiono innowacyjne rozwiązanie układu sterowania i napędu w lokomotywie trakcyjnej typu Ld-31EM oraz prace prowadzone nad innowacyjnym rozwiązaniem układu sterowania i napędu w lokomotywie akumulatorowej typu Lea-BM12.


Ocena zgodności maszyn jako element zapewnienia bezpieczeństwa ich eksploatacji

Figiel A.

W artykule omówiono zasady i procedury oceny zgodności maszyn z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy 2006/42/WE, ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień, jak: dokumentacja techniczna obejmująca projektowanie i wytwarzanie maszyny w zakresie koniecznym do jej oceny, ocena ryzyka, bezpieczeństwo funkcjonalne układów sterowania, rodzaje możliwych do zastosowania procedur oceny zgodności. Zaprezentowano również zakres działalności Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej, jako jednostki notyfikowanej do realizacji zadań wynikających z dyrektywy maszynowej.


Zintegrowany system zarządzania Instytutu Techniki Górniczej KOMAG

Zając R.

Najbardziej popularnym systemem zarządzania za- równo w Polsce, jak i w Europie jest system zarządzania jakością (SZJ) bazujący na międzynarodowej normie ISO 9001. Ideą tego systemu jest stałe doskonalenie zachodzących w organizacji procesów oraz stałe dążenie do zaspokajania wymagań klientów. Niniejszy artykuł ma na celu zaprezentowanie zintegrowanego systemu zarządzania Instytutu Techniki Górniczej KOMAG, jako skutecznego i efektywnego narzędzia warunkującego osiągnięcie przewagi konkurencyjnej. W artykule opisano najistotniejsze czynniki wpływające na doskonalenie systemu, takie jak audity, działania korygujące i zapobiegawcze, przeglądy kierownictwa, opinie klientów.


JUBILEUSZE

Jubileusz 50-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. inż. Zdzisława Kłeczka 
50 lat pracy naukowej prof. dr. hab. inż. Jerzego Antoniaka