Główna Wydawnictwa Monografie Innowacyjne Techniki i Technologie Mechanizacyjne Monografia nr 13

Monografia nr 13

TECHNOLOGIA, BEZPIECZEŃSTWO WYTWARZANIA I STOSOWANIA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH W GÓRNICTWIE W ASPEKCIE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Jolanta Biegańska

Gliwice 2012, s.1-174, il., bibliogr. 172 poz.

cena 40,00 zł

Problematyka bezpiecznej produkcji, zwłaszcza substancji niebezpiecznych jakimi są materiały wybuchowe, nigdy nie traci na aktualności. Nabiera to szczególnego znaczenia w dobie olbrzymiego postępu i modernizowania gospodarki.

 

Materiały wybuchowe są stosowane od wielu lat w górnictwie podziemnym węglowym, niewęglowym i odkrywkowym. Zmieniła się technika wydobycia i modyfikacji uległy również stosowane materiały wybuchowe. W ostatnich latach zwrócono szczególną uwagę na oddziaływanie przemysłu wydobywczego na środowisko, ponieważ skutki eksploatacji surowców pozyskiwanych przez ten przemysł doprowadziły do zmian w środowisku i przyczyniły się do jego degradacji.

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej wymusiło zmianę technologii i procesu produkcyjnego na proekologiczny. Ochrona środowiska uregulowana została przepisami prawa, co sprowadza się do przeciwdziałania zanieczyszczeniom, przywracania elementów przyrodniczych do stanu właściwego oraz gospodarowania zasobami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju i racjonalnego przekształcania środowiska. Nie dziwi fakt wprowadzania systemów elektronicznych umożliwiających wyeliminowanie człowieka z najbardziej niebezpiecznych etapów pozyskiwania surowców naturalnych. Niezawodny sposób komunikacji m.in. dla górników – siecią radiową i dalszy rozwój informatyki i radioelektroniki pozwala na zastosowanie procesu identyfikacji obiektów a postęp w mikroelektronice przyczynia się do miniaturyzacji sprzętu.

Zmiany technologiczne w produkcji materiałów wybuchowych uwzględniają aspekty: bezpieczeństwa wytwarzania, stosowania oraz środowiskowe – nie powinny generować odpadów i wpływać negatywnie na środowisko.

W monografii przedstawiono charakterystykę materiałów wybuchowych stosowanych w przemyśle wydobywczym i zaprezentowano zmiany prowadzące do poprawy bezpieczeństwa robót strzałowych. Omówiono wprowadzone bezpieczne i ekologiczne materiały wybuchowe oraz sposób wykonywania robót strzałowych przy użyciu tych materiałów. Szczególna uwagę zwrócono na wpływ postępu technicznego i technologicznego na środowisko.