Główna Wydawnictwa Monografie Innowacyjne Techniki i Technologie Mechanizacyjne Monografia nr 15

Monografia nr 15

SHAPING THE SAFE WORK CONDITIONS IN UNDERGROUND MINE TRANSPORTATION

Marek DUDEK, Jarosław TOKARCZYK, Teodor WINKLER

Gliwice 2012, s.1-139, il., bibliogr. 53 poz.
ISBN 978-83-60708-66-8

cena egz. 40,00 zł

 

Monografia, składająca się z ośmiu rozdziałów, dotyczy prac wykonanych w ramach projektu badawczego MINTOS oraz prac realizowanych w ramach środków własnych ITG KOMAG, w obszarze kształtowania bezpieczeństwa pracy szynowego transportu kopalnianego.

Rozdział 1 zawiera informacje wprowadzające w problematykę transportu szynowego w polskim górnictwie węglowym. Na wstępie omówiono zagrożenia naturalne i techniczne występujące w podziemiach kopalń. Przedstawiono główne przyczyny wypadków w aspekcie transportu szynowego. Omówiono główne systemy transportu szynowego, stosowane w polskim górnictwie węgla kamiennego: kopalnianą kolej podziemną, kolejki spągowe oraz kolejki podwieszone. Analizowano wady i zalety każdego z wymienionych systemów transportu, dokonano przeglądu stosowanych rozwiązań ciągników oraz urządzeń transportowych, zaprezentowano przykładowe konfiguracje zestawów transportowych, stosowanych przy transporcie materiałów oraz przewozie osób.

Rozdział 2 stanowi wprowadzenie do metod komputerowych, stosowanych w projektowaniu i obliczeniach inżynierskich. Dokonano w nim podziału metod komputerowych oraz omówiono zastosowanie metod CAD/CAM/CAE i FEM/MBS/CFD w pracach wykonywanych w ITG KOMAG. Wymieniono główne obszary zastosowań oraz korzyści dla komputerowego wspomagania projektowania oraz stosowania metod symulacyjnych. Zaprezentowano wyniki zrealizowanych prac.

W rozdziale 3 omówiono prace wykonane w ramach realizacji projektu badawczego MINTOS, w których stosowano metodę komputerowej mechaniki płynów CFD. Omówiono źródła pozyskiwania danych wejściowych dla metody CFD, przedstawiono programy z grupy CFD zastosowane w pracach badawczych, zaprezentowano przykłady zadań z zakresu transportu kopalnianego, rozwiązane z zastosowaniem metody CFD.

Koncepcję zastosowania systemów CAD w analizach kolizyjności środków szynowego transportu podziemnego zaprezentowano w rozdziale 4. Określono przyczyny podjęcia tematu oraz zidentyfikowano końcowych użytkowników. Zaprezentowano koncepcję systemu do analiz kolizyjności transportowanych ładunków z obudową oraz wyposażeniem wyrobiska chodnikowego. Pokazano przykłady analizy kolizyjności podczas transportu sekcji obudowy zmechanizowanej kolejką spągową i podwieszoną. W podsumowaniu wskazano kierunki rozwoju opracowanego systemu.

W rozdziale 5 przedstawiono koncepcję programu komputerowego, wspomagającego pracowników Działów Przygotowania Produkcji kopalń w wykonywaniu obliczeń trakcyjnych dla kolejek podwieszonych z napędem własnym. Program udostępniany na platformie internetowej, powstał w oparciu o wyniki prac realizowanych w ramach projektu europejskiego MINTOS. Opracowany program ułatwia i przyspiesza pracę pracowników Działów Przygotowania Produkcji, przy jednoczesnym zmniejszeniu prawdopodobieństwa popełnienia błędu w prowadzeniu obliczeń trakcyjnych.

W rozdziale 6 omówiono zastosowanie technologii Rozszerzonej Rzeczywistości AR (ang. Augmented Reality) w szkoleniach personelu kopalń i operacjach serwisowych środków szynowego transportu kopalnianego. Omówiono podstawy technologii AR i podano przykłady jej zastosowań w różnych gałęziach przemysłu. Omówiono systemy pozycjonowania oraz prezentacji informacji użytkownikowi końcowemu. Pokazano przykład aplikacji AR wykorzystywanej w procesie szkolenia personelu kopalń oraz serwisantów kolejek podwieszonych.

W rozdziale 7 zaprezentowano metody identyfikacji czynników ryzyka podczas wykonywania prac ręcznych w wyrobiskach chodnikowych. Omówiono podstawy metodologiczne metody, dokonano przeglądu programów komputerowych do przechwytywania ruchu człowieka pod kątem ich możliwości zastosowania, przedstawiono implementację metody na wybranym przykładzie praktycznym.

W rozdziale 8 omówiono instalacje pilotażowe i testy środowiskowe konfiguracji sprzętowo-programowej, opracowanej w ramach realizacji projektu MINTOS. Omówiono zasoby systemu MINTOS podlegające testom oraz wyróżniono grupy respondentów dla przeprowadzenia testów. Podano przykłady wykonanych testów, omówiono ich wyniki. Zamieszczono tematykę warsztatów szkoleniowych, przeprowadzonych przez pracowników ITG KOMAG wśród przedstawicieli przemysłu, mających na celu rozpowszechnienie wiedzy eksploatacyjnej i projektowej w obszarze podziemnego transportu szynowego.