Główna Wydawnictwa Monografie KOMEKO, CYLINDER, KOMTECH CYLINDER 2011

CYLINDER 2011

Badanie, Konstrukcja, Wytwarzanie I Eksploatacja Układów Hydraulicznych

brak w sprzedaży

Prezentujemy Państwu kolejną monografię poświęconą projektowaniu, badaniu, wytwarzaniu i eksploatacji układów hydraulicznych.

W kontekście postępującej globalizacji produkcji innowacja oparta na maksymalnym wykorzystaniu zdobyczy nauki i postępu technicznego jest pod- stawowym elementem wzrostu gospodarczego.

Jedną z gałęzi polskiej gospodarki będącej na czele procesu innowacji jest przemysł maszynowy, w tym obejmujący obszar wytwarzania układów hydraulicznych. Sprzyjają temu kompetencje pracowników, wydajność i kultura pracy, a także stabilne otoczenie polityczno-gospodarcze.

Najnowsze osiągnięcia z obszaru układów hydraulicznych, będące wynikiem prac badawczych w wielu ośrodkach uczelnianych, instytutach oraz jednostkach przemysłowych, są przykładem rozwoju tej dziedziny gospodarki.

Podejmowane innowacyjne projekty są niezmiernie cenne w aspekcie pod- noszenia jakości wyrobów, standardów bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska.

Zakres tematyczny monografii przedstawia ich wyniki w poszczególnych rozdziałach. W części pierwszej obejmującej projektowanie, wykonawstwo i wdrożenie urządzeń hydraulicznych wskazano trendy rozwojowe i doświadczenia eksploatacyjne.

W rozdziale drugim omówiono najnowsze badania układów hydraulicznych maszyn i urządzeń z szerokiego zakresu zastosowań przemysłowych.

W kolejnym rozdziale, dotyczącym układów sterowania, diagnostyki i monitoringu hydraulicznych napędów znajdziecie Państwo rozwiązania mechatroniczne z obszaru highechnology.

Tworzenie i badania elementów hydraulicznych układów napędowych omówiono w rozdziale czwartym.

W podsumowaniu poszczególnych rozdziałów zawarto wiele wniosków dotyczących przyszłych kierunków prac naukowo-badawczych oraz wdrożeniowych, które będą realizowane w niedalekiej przyszłości.

Redaktorzy monografii wraz z osobami zaangażowanymi w jej redakcję składają serdeczne podziękowania wszystkim Autorom oraz Recenzentom publikacji, wyrażając jednocześnie nadzieję, że przedstawione osiągnięcia naukowo-badawcze przyczynią się do rozwoju układów hydraulicznych, istotnego obszaru gałęzi przemysłu maszynowego.

Redaktorzy naukowi monografii

Prof.dr hab.inż. Adam Klich
Dr inż. Antoni Kozieł
Prof.dr hab.inż. Edward Palczak