Główna Wydawnictwa Monografie KOMEKO, CYLINDER, KOMTECH TRANSPORT SZYBOWY 2013

TRANSPORT SZYBOWY 2013

ISBN 978-83-60708-73-6

24,20 arkusza wydawniczego

 

Prezentujemy Państwu monografię poświęconą zagadnieniom nowoczesnych i niezawodnych systemów transportu szybowego, ze szczególnym uwzględnieniem problemów bezpieczeństwa użytkowania wyciągów szybowych.

W pięciu rozdziałach zaprezentowano metody projektowania, modelowania i badań maszyn oraz elementów górniczych wyciągów szybowych, zastosowane układy zasilania, sterowania, diagnostyki i monitoringu, jak również doświadczenia z wdrożeń nowych rozwiązań oraz modernizacji systemów transportu szybowego.

 

Oddzielny rozdział poświęcono zagadnieniom lin stosowanych w górniczych wyciągach szybowych oraz kierunkom rozwoju maszyn wyciągowych.

Rosnące zapotrzebowanie na surowce mineralne spowodowane rozwojem gospodarki i postępem technologicznym wymusza stałe zwiększanie poziomu wydobycia zasobów.

Przemysł wydobywczy ze względu na swoją specyfikę jest szczególnie związany z długookresowym planowaniem i prognozowaniem, szczególnie w zakresie, gdy zwiększenie potencjału wydobywczego wymaga uruchomienia inwestycji otwierających dostęp do złóż.

Całokształt przedstawionych w monografii zagadnień jest istotny, zwłaszcza w aspekcie udostępniania nowych pokładów oraz pogłębiania szybów, ze względu na ograniczenie problemu eksploatacji podpoziomowej.

Niniejsza monografia ma także na celu popularyzację bardziej efektywnych i bezpiecznych systemów transportu szybowego, jak również zaprezentowanie nowoczesnych narzędzi projektowych oraz innowacyjnych rozwiązań w obszarze diagnostyki.

Projektowane są nowe oraz modernizowane maszyny wyciągowe z inteligentnymi układami sterowania. Coraz szerzej stosowane rozwiązania mechatroniczne powodują, że transport szybowy jest bardziej niezawodny i bezpieczny, a co najistotniejsze umożliwia sprawny transport pionowy i eksploatację nowych pokładów węgla.

Rozwiązanie szeregu problemów technicznych, zwłaszcza dotyczących procesów dynamicznych, możliwe jest dzięki zastosowaniu komputerowych metod modelowania, symulacji i obliczeń.

Zagadnienie eksploatacji lin stosowanych w górniczych wyciągach szybowych wymaga prowadzenia szeregu badań w ośrodkach krajowych i zagranicznych. Należy podkreślić, że prezentowane wyniki prac badawczych są wynikiem bliskiej integracji środowisk naukowych i przemysłowych.

Redaktorzy naukowi monografii dziękują wszystkim Autorom oraz Recenzentom za pomoc w jej zredagowaniu, mając nadzieję, że przyczyni się ona do rozwoju bezpiecznych systemów transportu szybowego.

Redaktorzy naukowi monografii

prof. dr hab. inż. Adam Klich

dr inż. Antoni Kozieł