KOMTECH 2013

Praca zbiorowa
Monografia

ISBN 978-83-60708-78-1

Prezentujemy Państwu kolejną monografię z cyklu KOMTECH pt. ”Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo–Efektywność – Niezawodność”, stanowiącą zbiór prac naukowych i badawczo-rozwojowych polskich i zagranicznych autorów, obejmującą wiedzę o najnowszych innowacyjnych rozwiązaniach dla górnictwa węgla kamiennego. Przedstawiono w niej również doświadczenia z ostatnich wdrożeń nowatorskich rozwiązań w podziemnych wyrobiskach górniczych.

Szczególną uwagę zwrócono na zagadnienia poprawy bezpieczeństwa pracy załóg górniczych, które zaprezentowano w rozdziałach pierwszym, drugim i piątym. Bardzo interesujące, zdaniem redaktorów monografii, są innowacyjne rozwiązania powietrzno-wodnych instalacji zraszających do zastosowań w wyrobiskach ścianowych i w chodnikach, przedstawione w rozdziale piątym. W rozdziale trzecim przedstawiono kierunki rozwoju górniczych systemów innowacyjnych, w tym wyniki prac uzyskane w toku realizacji projektu INERG. Rozdział czwarty prezentuje wybrane aspekty techniczne i eksploatacyjne sekcji obudowy zmechanizowanej.

Mając na uwadze wciąż wysoki udział wypadków zaistniałych na drogach transportowych w ogólnej liczbie wypadków, prowadzone są prace nad nowymi rozwiązaniami, wspomagającymi techniczną restrukturyzację środków transportu. Wybrane zagadnienia z tego zakresu przedstawiono w rozdziale szóstym.

Współczesność stawia w dziedzinie innowacyjnych rozwiązań maszyn i urządzeń dla górnictwa nowe wyzwania. Aby im sprostać nie wystarczą już tradycyjne metody projektowania. Niezbędnym staje się sięganie bądź nawet tworzenie własnych oryginalnych narzędzi wspomagających proces projektowania. Ich przykłady przedstawiono w rozdziale siódmym.

Rozwój szeregu dziedzin przemysłu, jak również możliwość zastosowania nowych materiałów oraz stały postęp w dziedzinie komputeryzacji i informatyki stanowią podstawę do realizacji prac w obrębie inteligentnych systemów maszyn. Wyniki wybranych prac z tego zakresu przedstawiono w dwóch kolejnych rozdziałach: w rozdziale ósmym przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące innowacyjnych rozwiązań systemów sterowania maszyn górniczych, zaś w rozdziale dziewiątym zagadnienia dotyczące diagnozowania stanu ich pracy.

Rozwiązaniom dotyczącym organizacji i zarządzania w systemach produkcji i eksploatacji maszyn został poświęcony rozdział dziesiąty.

W imieniu autorów publikacji oraz redakcji naukowej wyrażamy nadzieję, że cel monografii, jakim jest zaprezentowanie najnowszych rozwiązań w zakresie maszyn i urządzeń dla górnictwa węgla kamiennego, ze szczególnym uwzględnieniem problemów bezpieczeństwa, efektywności i nie-zawodności, został osiągnięty.

Składając podziękowania wszystkim autorom i recenzentom oraz innym osobom, które przyczyniły się do wydania tej monografii, mamy nadzieję, że będzie ona stanowić istotny wkład w rozwój gospodarki opartej na wiedzy naukowo-technicznej i doświadczeniach przemysłowych.

Redaktorzy naukowi monografii

prof. dr hab. inż. Adam Klich

dr inż. Edward Pieczora

 

Spis treści

 

str.

1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY W GÓRNICTWIE – WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE ANALIZ POWYPADKOWYCH

1.1.

Wybrane zagadnienia z wniosków komisji powypadkowych w kontekście szkoleń załóg górniczych

9

1.2.

Oparte na wiedzy metody i narzędzia wspomagające analizy powypadkowe – pozyskiwanie, gromadzenie i przetwarzanie danych 

19

2. WYBRANE ASPEKTY PRAWNE DOTYCZĄCE PROWADZENIA RUCHU W PODZIEMNYCH ZAKŁADACH GÓRNICZYCH

2.1.

Proces i wyniki oceny stanu technicznego sekcji obudowy zmechanizowanej w aspekcie nowelizacji przepisów 

27

2.2.

Metodyka opracowania opinii rzeczoznawcy - współpraca różnych typów sekcji obudowy zmechanizowanej w jednej ścianie w aspekcie identyfikacji problemów i ich rozwiązywania 

41

3. INNOWACYJNE KIERUNKI ROZWOJU GÓRNICZYCH
SYSTEMÓW MECHANIZACYJNYCH

3.1.

Prace rozwojowe nad kombajnem ścianowym do urabiania pokładów niskich prowadzone w ramach IniTech 

53

3.2.

Kombajn ścianowy typu KSW-800NE, maszyna do wybierania pokładów niskich i średnich 

71

3.3.

Rozwiązania mobilne wspomagające utrzymanie ruchu kombajnów ścianowych 

85

3.4.

Analiza stateczności kombajnu ścianowego KSW-800NE

101

3.5.

Nowe kompleksy wydobywcze zastosowane w OKD w latach 2008-2012 ich rezultaty 

119

3.6.

Próby ruchowe małogabarytowego wozu wiertniczego MWW-1z 

127

4. SEKCJE OBUDOWY ZMECHANIZOWANEJ – WYBRANE
ASPEKTY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE

4.1.

Parametry techniczne sekcji obudowy zmechanizowanej uwzględniane w wymaganiach specyfikowanych przez użytkowników krajowych
i zagranicznych

141

4.2.

Doświadczenia w eksploatacji stojaków sekcji obudowy zmechanizowanej zabezpieczonych powłokami ochronnymi DURACHROM

155

4.3.

Optymalizacja numeryczna postaci konstrukcyjnej spągnicy sekcji obudowy zmechanizowanej 

165

4.4.

Kontrola przestrzeni podtłokowej rdzennika wewnętrznego w stojaku teleskopowym próbą remedium na zjawiska gwałtownych osunięć stropu 

177

5. NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE OGRANICZAJĄCE NEGATYWNY WPŁYW SYSTEMÓW MASZYNOWYCH
NA ŚRODOWISKO PRACY CZŁOWIEKA

5.1.

Powietrzno-wodne urządzenia zraszające zmniejszające zapylenie
w ścianach węglowych 

189

5.2.

Badania stanowiskowe wpływu parametrów strugi zraszającej oraz warunków przewietrzania na redukcję zapylenia 

201

5.3.

Badania cech użytkowych instalacji zraszania powietrzno-wodnego kombajnu KSW-800NE 

211

6. BEZPIECZNE SYSTEMY TRANSPORTOWE W GÓRNICTWIE

6.1.

Badania symulacyjne podwieszonego ciągnika PCA-1 z nierówno- miernym stopniem zużycia okładzin kół ciernych 

225

6.2.

Zastosowanie ciągnika podwieszonego typu KPCZ-148 z napędem cierno – zębatym w Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Knurów-Szczygłowice” 

237

6.3.

Doświadczenia z wdrażania lokomotywy Ld- 31EM w KWK Piast 

249

6.4.

Innowacyjne rozwiązania ITG KOMAG w zakresie górniczych urządzeń dźwignicowych

257

6.5.

Przekształtnikowy układ napędowy maszyny wyciągowej dwusilnikowej 

267

7. NOWOCZESNE SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE
PROCESY PROJEKTOWANIA

7.1.

System wspomagania projektowania transportu kopalnianego Safe Trans Design 

277

7.2.

Komputerowe obliczenia górniczych przenośników zgrzebłowych 

289

8. SYSTEMY STEROWANIA MASZYN I URZĄDZEŃ

8.1.

System sterowania rozproszonego KOGASTER 

309

8.2.

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa funkcjonalnego podsystemów transmisji danych stosowanych w systemach sterowania maszyn 

325

8.3.

Wizualizacja i system sterowania złożonym kompleksem maszynowym 

337

9. BADANIA, IDENTYFIKACJA I OCENA CZYNNIKÓW
RYZYKA WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS
EKSPLOATACJI MASZYN I URZĄDZEŃ

9.1.

System wibrodiagnostyczny maszyn górniczych 

347

9.2.

Innowacyjne rozwiązanie diagnostyki wybranych zespołów kombajnu ścianowego z zastosowaniem termowizji 

365

9.3.

Opracowanie zintegrowanego czujnika zmęczenia z atestem górniczym (Development of an integrated, mining approved, fatigue sensor)

377

9.4.

Lokalizacja uszkodzeń w kablach i przewodach oponowych – propozycja rozwiązania dla stref zagrożonych wybuchem 

391

10. NOWOCZESNE SYSTEMY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA
W SYSTEMACH PRODUKCJI I EKSPLOATACJI MASZYN

10.1.

Metody i techniki śledzenia materiałów oraz kontroli dostępu osób bazujące na infrastrukturze sieci w podziemnym wyrobisku górniczym

403

10.2.

Dyspozytorski system wspomagający pracę stacji geofizyki górniczej – HESTIA D 

417

10.3.

Wykorzystanie rozwiązań informatycznych wspomagających procesy zarządzania produkcją w Kompanii Węglowej S.A. 

429

10.4.

Nowe kierunki i wyzwania w dziedzinie dokumentacji technicznej
i zarządzania częściami zamiennymi dla niemieckich producentów urządzeń górniczych (Recent trends and challenges in the field of technical documentation and spare parts management for German mining equipment manufacturers) 

439