Główna Wydawnictwa Monografie KOMEKO, CYLINDER, KOMTECH KOMTECH 2013

KOMTECH 2013

INNOWACYJNE TECHNIKI I TECHNOLOGIE DLA GÓRNICTWA

BEZPIECZEŃSTWO - EFEKTYWNOŚĆ - NIEZAWODNOŚĆ

ISBN 978-83-60708-78-1

26,27 arkusza wydawniczego

 

Prezentujemy Państwu kolejną monografię z cyklu KOMTECH pt. ”Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo–Efektywność – Niezawodność”, stanowiącą zbiór prac naukowych i badawczo-rozwojowych polskich i zagranicznych autorów, obejmującą wiedzę o najnowszych innowacyjnych rozwiązaniach dla górnictwa węgla kamiennego. Przedstawiono w niej również doświadczenia z ostatnich wdrożeń nowatorskich rozwiązań w podziemnych wyrobiskach górniczych.

Szczególną uwagę zwrócono na zagadnienia poprawy bezpieczeństwa pracy załóg górniczych, które zaprezentowano w rozdziałach pierwszym, drugim i piątym. Bardzo interesujące, zdaniem redaktorów monografii, są innowacyjne rozwiązania powietrzno-wodnych instalacji zraszających do zastosowań w wyrobiskach ścianowych i w chodnikach, przedstawione w rozdziale piątym. W rozdziale trzecim przedstawiono kierunki rozwoju górniczych systemów innowacyjnych, w tym wyniki prac uzyskane w toku realizacji projektu INERG. Rozdział czwarty prezentuje wybrane aspekty techniczne i eksploatacyjne sekcji obudowy zmechanizowanej.

Mając na uwadze wciąż wysoki udział wypadków zaistniałych na drogach transportowych w ogólnej liczbie wypadków, prowadzone są prace nad nowymi rozwiązaniami, wspomagającymi techniczną restrukturyzację środków transportu. Wybrane zagadnienia z tego zakresu przedstawiono w rozdziale szóstym.

Współczesność stawia w dziedzinie innowacyjnych rozwiązań maszyn i urządzeń dla górnictwa nowe wyzwania. Aby im sprostać nie wystarczą już tradycyjne metody projektowania. Niezbędnym staje się sięganie bądź nawet tworzenie własnych oryginalnych narzędzi wspomagających proces projektowania. Ich przykłady przedstawiono w rozdziale siódmym.

Rozwój szeregu dziedzin przemysłu, jak również możliwość zastosowania nowych materiałów oraz stały postęp w dziedzinie komputeryzacji i informatyki stanowią podstawę do realizacji prac w obrębie inteligentnych systemów maszyn. Wyniki wybranych prac z tego zakresu przedstawiono w dwóch kolejnych rozdziałach: w rozdziale ósmym przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące innowacyjnych rozwiązań systemów sterowania maszyn górniczych, zaś w rozdziale dziewiątym zagadnienia dotyczące diagnozowania stanu ich pracy.

Rozwiązaniom dotyczącym organizacji i zarządzania w systemach produkcji i eksploatacji maszyn został poświęcony rozdział dziesiąty.

W imieniu autorów publikacji oraz redakcji naukowej wyrażamy nadzieję, że cel monografii, jakim jest zaprezentowanie najnowszych rozwiązań w zakresie maszyn i urządzeń dla górnictwa węgla kamiennego, ze szczególnym uwzględnieniem problemów bezpieczeństwa, efektywności i nie-zawodności, został osiągnięty.

Składając podziękowania wszystkim autorom i recenzentom oraz innym osobom, które przyczyniły się do wydania tej monografii, mamy nadzieję, że będzie ona stanowić istotny wkład w rozwój gospodarki opartej na wiedzy naukowo-technicznej i doświadczeniach przemysłowych.

Redaktorzy naukowi monografii

prof. dr hab. inż. Adam Klich

dr inż. Edward Pieczora