Przedstawiamy Państwu monografie pokonferencyjne z cyklu KOMTECH, które zawierają przykłady prac badawczych, technicznych i wdrożeniowych, realizowanych przez jednostki naukowe i przemysłowe.

Praca zbiorowa
Monografia

ISBN 978-83-65593-29-0 

Tematyka monografii KOMTECH ma zwyczajowo inżynierski charakter i przedstawia wyniki ciekawszych prac realizowanych przez zespoły naukowców i projektantów. Zmieniający się świat i podejście do nowych źródeł energii, w dużej mierze powiązane ze zmniejszaniem śladu węglowego, jest obecnie jednym z topowych tematów poruszanych na forach energetycznych i klimatycznych. Tematyka ta, oprócz zagadnień górniczych, stanowi treść niniejszej monografii KOMTECH 2022.

 

Praca zbiorowa
Monografia

ISBN 978-83-65593-27-6

W tegorocznej monografii z cyklu KOMTECH mamy przyjemność zaprezentować szereg treści związanych
z nowoczesnymi technikami i technologiami dla górnictwa w zakresie obudów zmechanizowanych, transportu pionowego i poziomego, a także rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo pracy w górnictwie. Przedstawiamy także rozwiązania spoza górnictwa, które pokazują nowatorskie i innowacyjne podejście do rozwiązywania problemów technicznych.

 

Praca zbiorowa
Monografia

ISBN 978-83-65593-22-1

Monografia KOMTECH 2020 poświęcona jest najnowszym osiągnięciom naukowym, badawczym i technicznym z obszaru mechanizacji górnictwa podziemnego oraz odkrywkowego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

 
     

Praca zbiorowa
Monografia

ISBN  978-83-65593-19-1

 

Monografia KOMTECH 2019 poświęcona jest  najnowszym osiągnięciom naukowym, badawczym i technicznym z obszaru mechanizacji górnictwa podziemnego oraz odkrywkowego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Praca zbiorowa 
Monografia

ISBN  978-83-65593-16-0

 

Prezentowane w poszczególnych rozdziałach monografii technologie i techniki związane są, w większości, z polską myślą techniczną i mają podstawę naukową i badawczą, wynikającą ze ścisłej współpracy kopalń, producentów maszyn i urządzeń górniczych oraz jednostek naukowych.

Praca zbiorowa
Monografia

ISBN 978-83-65593-05-4

W monografii zawarto  wyniki prac naukowych, badawczych i wdrożeniowych, realizowane przez polskie i zagraniczne jednostki naukowe oraz firmy z zaplecza przemysłu maszyn i urządzeń dla górnictwa. Są one dowodem na ciągłą aktywność ww. jednostek w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w dziedzinie górnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników.

Praca zbiorowa
Monografia

 

ISBN 978-83-60708-97-2

 

Prezentowane w monografii wyniki prac naukowych, badawczych i wdrożeniowych są dowodem na ciągle aktywną postawę wielu środowisk w zakresie innowacyjnych technik i technologii dla górnictwa.

 
     

Praca zbiorowa
Monografia

ISBN  978-83-60708-90-3  

Monografia poświęcona została tematyce bezpieczeństwa, efektywności i niezawodności w górnictwie. Poprawa bezpieczeństwa pracy w przemyśle węglowym, pomimo jego trudnej sytuacji ekonomiczno-finansowej, jest ciągle wyzwaniem i wymaga konsekwentnego podejmowania działań poprzez tworzenie efektywnych i niezawodnych rozwiązań metodologicznych, organizacyjnych i technicznych.

Praca zbiorowa                                                                                                
Monografia                                                                                                                     

ISBN 978-83-60708-83-5
                                                            

W poszczególnych rozdziałach zaprezentowano wyniki prac analitycznych, naukowych, badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych, zrealizowanych w wielu ośrodkach naukowych oraz w jednostkach przemysłowych, aktywnie uczestniczących w procesie realizacji innowacyjnej gospodarki. Główny zakres tematyczny monografii poświęcono zagadnieniom efektywności i niezawodności systemów mechanizacyjnych stosowanych w górnictwie.

Image

Praca zbiorowa                                                                                                
Monografia                                                                                                                     

ISBN: 978-83-60707-78-1
                                                            

Monografia z cyklu KOMTECH pt. "Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa", Bezpieczeństwo-Efektywność-Niezawodność", stanowi zbiór prac naukowych i badawczo-rozwojowych polskich i zagranicznych autorów i obejmuje wiedzę o najnowszych innowacyjnych rozwiązaniach dla górnictwa węgla kamiennego. Przedstawiono w niej również doświadczenia z ostatnich wdrożeń nowatorskich rozwiązań w podziemnych wyrobiskach górniczych.

Image

Praca zbiorowa                                                                                                
Monografia                                                                                                                     

ISBN  978-83-60708-67-5
                                                            

Prezentowana problematyka monografii, odzwierciedla wyniki działań na rzecz innowacyjności z zakresu badań stosowanych, którą zawarto w dziewięciu rozdziałach. W pierwszych trzech przedstawiono zagadnienia bezpieczeństwa pracy w górnictwie w aspekcie współpracy jednostek nauki i przemysłu z Wyższym Urzędem Górniczym oraz oceny potencjalnych zagrożeń, kształtowania kompetencji pracowników kopalń i aspekty eksploatacji wyciągów szybowych. Kierunki rozwoju górniczych systemów mechanizacyjnych omówiono w rozdziale czwartym, na przykładzie wdrażanych w polskich kopalniach węgla kamiennego kompleksów ścianowych.