Główna Wydawnictwa Monografie Innowacyjne Techniki i Technologie Mechanizacyjne

Innowacyjne Techniki i Technologie Mechanizacyjne

Seria wydawnicza "Innowacyjne Techniki i Technologie Mechanizacyjne"

W 2008 roku w Instytucie KOMAG zainicjowano druk kolejnej serii wydawniczej pt „Innowacyjne techniki i technologie mechanizacyjne”. Seria ta ma na celu prezentację prac badawczych lub grantów zrealizowanych w KOMAG-u i ma na celu prezentację istotnych nowatorskich technik projektowych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Wykaz dotychczas wydanych pozycji

Monografia nr 13

TECHNOLOGIA, BEZPIECZEŃSTWO WYTWARZANIA I STOSOWANIA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH W GÓRNICTWIE W ASPEKCIE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Jolanta Biegańska

Gliwice 2012, s.1-174, il., bibliogr. 172 poz.

cena 40,00 zł

Problematyka bezpiecznej produkcji, zwłaszcza substancji niebezpiecznych jakimi są materiały wybuchowe, nigdy nie traci na aktualności. Nabiera to szczególnego znaczenia w dobie olbrzymiego postępu i modernizowania gospodarki.

 

Materiały wybuchowe są stosowane od wielu lat w górnictwie podziemnym węglowym, niewęglowym i odkrywkowym. Zmieniła się technika wydobycia i modyfikacji uległy również stosowane materiały wybuchowe. W ostatnich latach zwrócono szczególną uwagę na oddziaływanie przemysłu wydobywczego na środowisko, ponieważ skutki eksploatacji surowców pozyskiwanych przez ten przemysł doprowadziły do zmian w środowisku i przyczyniły się do jego degradacji.

Więcej: Monografia nr 13

 

Monografia nr 12

NAUKOWE PODSTAWY I PRAKTYCZNE ZASADY BUDOWY W POLSCE PODZIEMNEGO SKŁADOWISKA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

Zdzisław Kłeczek, Dagmara Zeljaś

Gliwice 2012, s.1-221, il., bibliogr. 41 poz.
ISBN 978-83-60708-61-3

cena egz. 45,00 zł

 

Problematyka utylizacji odpadów niebezpiecznych, zwłaszcza odpadów promieniotwórczych, należy do priorytetowych zadań w większości krajów wysoko uprzemysłowionych. Aktualnie jedynym prawnie dopuszczonym w Unii Europejskiej sposobem gospodarki odpadami promieniotwórczymi jest ich podziemne składowanie. W prezentowanej pracy przeprowadzono analizę struktur geologicznych na terenie Polski wskazując, w zgodzie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi, strukturę skalną spełniającą wszelkie kryteria w odniesieniu do budowy podziemnego składowiska odpadów.

Więcej: Monografia nr 12

   

Monografia nr 11

SYSTEM ZARZĄDZANIA W LABORATORIACH BADAWCZYCH.
PODSTAWOWE WYMAGANIA

Romana Zając

Gliwice 2012, s.1-125, il., bibliogr. 103 poz.
ISBN 978-83-60708-60-6

cena egz. 40,00 zł

nowa atrakcyjna cena 20 zł

 

Opracowanie skierowane jest dla osób, pracujących w różnych laboratoriach badawczych, nie tylko usytuowanych w obrębie jednostek naukowych, ale także funkcjonujących samodzielnie, względnie będących integralnym elementem większego przedsiębiorstwa. W monografii zaprezentowano zasadnicze elementy systemu zarządzania jakością według PN-EN ISO 9001:2009 oraz systemu zarządzania według PN-EN ISO IEC 17025:2005, budowanego w laboratorium badawczym. Przedstawiając różne modele systemu zarządzania w laboratorium badawczym zainteresowani mają możliwość wyboru odpowiedniego, właściwego dla organizacji i sytuacji, w której ona funkcjonuje.

Więcej: Monografia nr 11

   

Monografia nr 10

Metody i narzędzia wspomagające utrzymanie ruchu maszyn górniczych

Magdalena Rozmus, Dariusz Michalak
Monografia wydana tylko w języku angielskim: Methods and tools supporting maintenance of mining machines

Gliwice 2011, s.1-64, il., bibliogr. 18 poz.
ISBN 978-83-60708-58-3

cena egz. 35,00 zł

Prawidłowy przebieg procesu produkcyjnego jest uwarunkowany stanem zaangażowanych w ten proces maszyn. Procesem ukierunkowanym na zapewnienie właściwego stanu maszyn jest utrzymanie ruchu. Maszyny górnicze charakteryzuje duża złożoność oraz zaawansowanie technologicznie. Poszczególne egzemplarze maszyn danego typu różnią się między sobą pod względem konstrukcyjnym. Ponadto każdy egzemplarz maszyny użytkowany jest w indywidualnych warunkach. Na tych samych stanowiskach pracy realizowane są czynności z zakresu utrzymania ruchu. Sposób wykonywania tych czynności jest więc indywidualny ze względu na konstrukcję danej maszyny i warunki panujące na jej stanowisku pracy.

Więcej: Monografia nr 10

   

Monografia nr 9

Modelowanie numeryczne przepływów wielofazowych z fazą dyspersyjną - Podstawy teoretyczne i zastosowanie

Bogdan Gicala

Gliwice 2011, s.1-75,  il., bibliogr. 73 poz.

cena egz. 35,00 zł

W pracy przedstawiono kilka przykładów zastosowania numerycznej mechaniki płynów (Computational Fluid Dynamics – CFD) do symulacji turbulentnych przepływów wielofazowych w procesach przemysłu wydobywczego. W opracowaniu skoncentrowano się, ze względu na powszechność zastosowania w praktyce inżynierskiej, na metodzie typu Euler-Euler w której faza ciągła i fazy dyspersyjne traktowane są jako wzajemnie przenikające się kontinua.

Więcej: Monografia nr 9

   

Strona 2 z 4