Komunikat nr 1/2024 – I kwartał

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że w pierwszym półroczu 2024 roku upływa termin aktualności w ocenie zgodności wybranych norm:

 • PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 1: Postanowienia ogólne, w ocenie zgodności do 21-05-2024
 • PN-EN 61439-2:2011 - wersja polska Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 2: Rozdzielnice i sterownice do rozdziału energii elektrycznej, w ocenie zgodności do 21-05-2024
 • PN-EN 62271-106:2011 - wersja angielska, Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 106: Styczniki, sterowniki i rozruszniki silników prądu przemiennego w ocenie zgodności do 31-05-2024

O wszelkich zmianach będziemy Państwa sukcesywnie informować.

Dodatkowe informacje – Kierownik Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej, dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 23-74-604, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Komunikat nr 3/2023 – III kwartał

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że opublikowane zostało nowe rozporządzenie 2023/1230/UE, które od 20 stycznia 2027 r. zastąpi dyrektywę maszynową 2006/42.

Nowe rozporządzenie 2023/1230/UE w sprawie uchylenia dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Rady 73/361/EWG ustanawia ramy prawne dotyczące wprowadzania do obrotu w Unii Europejskiej bezpiecznych maszyn i obejmuje nowe zagrożenia związane z powstającymi technologiami. 

Rada UE przyjęła nowe przepisy 22 maja 2023 r. Wejdą w życie dwudziestego dnia po publikacji.
W Polsce i pozostałych państwach UE, przepisy zaczną obowiązywać 20 stycznia 2027 r. Rozporządzenie UE nie wymaga transpozycji rozporządzeniem ministra ds. gospodarki, jak obecnie obowiązująca dyrektywa 2006/42/WE i będzie obowiązywać bezpośrednio.

Najważniejsze zmiany, jakie wprowadza ww. rozporządzenie w stosunku do dyrektywy maszynowej 2006/42/WE to:

 • Dostosowanie do Nowych Ram Prawnych” (z ang. NLF - New Legislative Framework); 
 • Zmiany edycyjne w kolejności artykułów i załączników (np. dotychczasowy załącznik nr IV teraz będzie załącznikiem nr I);
 • Dodano moduł procedury oceny zgodności (do już obowiązujących modułów A, B+C, H dodano moduł G);
 • Wprowadzono nowe definicje (m.in. „istotna modyfikacja”) i zmienione definicje niektórych pojęć;
 • Dopuszczono możliwość dostarczania elektronicznej wersji instrukcji obsługi. Instrukcje w wersji papierowej nadal będą udostępniane – jak dotychczas, ale wyłącznie na prośbę klientów;
 • Wprowadzono wymagania odnoszące się do przepisów cyberbezpieczeństwa i sztucznej inteligencji;
 • Dodano ogólnie sformułowane wymagania dotyczące sztucznej inteligencji.

O wszelkich nowościach na temat ww. rozporządzenia UE i związanych z jego stosowaniem będziemy Państwa sukcesywnie informować. 

Dodatkowe informacje – Kierownik Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej, dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 23-74-604, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Komunikat nr 2/2023 – I kwartał

Szanowni Państwo,

W roku 2020 Komitet Techniczny CEN 196 „Maszyny dla górnictwa podziemnego – Bezpieczeństwo” opracował grupę nowych wydań norm dotyczących obudów zmechanizowanych oraz jej wyposażenia.

Normami tymi są:

 • PN-EN 1804-1:2021-05 - wersja angielska
  Maszyny dla górnictwa podziemnego - Wymagania bezpieczeństwa dla obudowy zmechanizowanej - Część 1: Sekcje obudowy i wymagania ogólne

 • PN-EN 1804-2:2021-05 - wersja angielska
  Maszyny dla górnictwa podziemnego - Wymagania bezpieczeństwa dla obudowy zmechanizowanej - Część 2: Stojaki i pozostałe siłowniki

 • PN-EN 1804-3:2021-06 - wersja angielska
  Maszyny dla górnictwa podziemnego - Wymagania bezpieczeństwa dla obudowy zmechanizowanej - Część 3: Hydrauliczne i elektrohydrauliczne układy sterowania

Informujemy, że z dniem 15 kwietnia 2023 roku nie można wykorzystywać wcześniejszych wydań ww. norm w celu wykazania zgodności wyrobów, których dotyczą, z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy 2006/42/WE.

Zwracamy uwagę na to, że szczególnie normy PN-EN 1804-1:2021-05 i PN-EN 1804-3:2021-06, wprowadzają istotne zmiany dotyczące sekcji obudowy zmechanizowanej oraz zaworów
typu A, które w przypadku recertyfikacji skutkują konicznością ponownego przeprowadzenia badań.

Zachęcamy do analizy nowych wydań norm, w celu zaplanowania działań, które zapewnią zgodność wprowadzanych do obrotu handlowego wyrobów z wymaganiami technicznymi w nich zawartymi.

Jeżeli Państwo są zainteresowani uzyskaniem certyfikatów, uwzględniających najnowsze wydania norm zharmonizowanych, prosimy o zwrócenie się ze stosownym  wnioskiem do Zakład Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej.

Dodatkowe informacje – dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 23-74-604, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Komunikat nr 1/2023 – I kwartał

Szanowni Państwo,

w związku z wprowadzeniem nowej identyfikacji wizualnej ITG KOMAG, Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca dostosował zapisy wewnętrznej dokumentacji Systemu Zarządzania do ww. wymagań. Wobec powyższego uprzejmie informujemy, że od 1.01.2023 r. obowiązują nowe wzory dokumentów certyfikacyjnych. Dokumenty certyfikacyjne wydane przed 1.01.2023 r. zachowują swoją ważność w okresie określonym na dokumencie lub w dokumentach związanych (m.in. w umowie certyfikacyjnej).

Dodatkowe informacje – Kierownik Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej, dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 23-74-604, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Komunikat nr 2/2022 – II kwartał

Szanowni Państwo,

w związku z sankcjami ustanowionymi przez Unię Europejską wobec Rosji i Białorusi informujemy, że nasza jednostka notyfikowana nie będzie oceniać i certyfikować wyrobów produkowanych przez podmioty gospodarcze z siedzibą w Rosji i na Białorusi. Dotyczy to wszystkich wyrobów, a nie tylko tych, które są produkowane przez podmioty wymienione na liście sankcji UE, czy objęte zakazem importu w UE.

Dodatkowe informacje – Kierownik Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej, dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 23-74-604, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Komunikat nr 1/2022 - I kwartał

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy, że aktualne wykazy norm zharmonizowanych z dyrektywami 2014/34/UE, 2006/42/WE, 2009/48/WE są dostępne na stronach Komisji Europejskiej:

 • dyrektywa 2014/34/UE

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/49174/attachments/1/translations/en/renditions/native

 • dyrektywa 2006/42/WE

https://ec.europa.eu/growth/system/files/2021-10/2006_42%20Machinery%20-%20Summary%20list%20of%20harmonised%20standards%20-%20Generated%
20on%2015.10.2021.pdf

 • dyrektywa 2009/48/WE

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/47634/attachments/1/translations/en/renditions/native

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem zaktualizowanych certyfikatów, uwzględniających normy wyszczególnione w ww. wykazach norm zharmonizowanych dla wyrobów, których zgodność została potwierdzona
przez Zakład Badań Atestacyjnych Jednostkę Certyfikującą, prosimy o zwrócenie się ze stosownym wnioskiem
do naszego Zakładu.

 

Dodatkowe informacje – Kierownik Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej, dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 23-74-604, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

Komunikat nr 5/2021 - II kwartał

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy, że w dniu 28 maja 2021 r. została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (OJ L 190) decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/867 w sprawie norm zharmonizowanych dla zabawek, opracowanych na potrzeby dyrektywy 2009/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani uzyskaniem zaktualizowanych certyfikatów, uwzględniających normy wyszczególnione w opublikowanym wykazie norm zharmonizowanych dla wyrobów, których zgodność została potwierdzona przez Zakład Badań Atestacyjnych Jednostkę Certyfikującą, prosimy o zwrócenie się ze stosownym wnioskiem do naszego Zakładu.

 

Dodatkowe informacje – Kierownik Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej, dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 23-74-604, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Komunikat nr 4/2021 - II kwartał

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że norma PN-EN 60079-0:2013-03 (EN 60079-0:2012) oraz dodatek do normy PN-EN 60079-0:2013-03/A11:2014-03 (EN 60079-0:2012/A11:2013) są aktualne w ocenie zgodności do 6 lipca 2021 r.

Norma została zastąpiona przez wydanie normy PN-EN IEC 60079-0:2018-09 (EN IEC 60079-0:2018) i jest już dostępna w języku polskim.

Zwracamy uwagę, iż koniecznym jest przeprowadzenie weryfikacji posiadanych dokumentów certyfikacyjnych potwierdzających zgodność z przywołanym wydaniem normy z 2013 r. oraz aktualizacja certyfikatów.

 

Dodatkowe informacje – Kierownik Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej, dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 23-74-604, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Komunikat nr 3/2021 - II kwartał

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 2 marca 2021 r. została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (OJ L 73) decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/337 w sprawie norm zharmonizowanych dla maszyn, opracowanych na potrzeby dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani uzyskaniem zaktualizowanych certyfikatów, uwzględniających normy wyszczególnione w opublikowanym wykazie norm zharmonizowanych dla wyrobów, których zgodność została potwierdzona przez Zakład Badań Atestacyjnych Jednostkę Certyfikującą, prosimy o zwrócenie się ze stosownym wnioskiem do naszego Zakładu.

 

Dodatkowe informacje – Kierownik Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej, dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 23-74-604, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Komunikat nr 2/2021 - II kwartał

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że na Naszej stronie internetowej ukazały się nowe, zaktualizowane wydania Informatorów dotyczących oceny zgodności w obszarze dyrektyw 2014/34/UE (ATEX), 2006/42/WE (MD) oraz 2009/48/WE (TOYS).

Dokumenty dostępne są w zakładce „Certyfikacja -> Ocena zgodności -> Dyrektywa (…) -> Informator (…)”.

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi wydaniami Informatorów, w celu usprawnienia procesów certyfikacji wyrobów.

 

Dodatkowe informacje – Kierownik Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej, dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 23-74-604, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Podkategorie