Główna Wydawnictwa Monografie Prace naukowe - Monografie KOMAG

Monografie KOMAG

Seria wydawnicza "Prace Naukowe - Monografie KOMAG"

W 2003 roku w KOMAG-u zainicjowano druk serii wydawniczej pt Prace naukowe - Monografie KOMAG”. Seria ta ma na celu prezentację istotnych zagadnień związanych z działalnością badawczą oraz naukową jednostki.

 

Wykaz dotychczasowych wydanych pozycji

Monografia nr 32

Energetyczne i ekologiczne efekty spalania węgla kamiennego z odpadami gumowymi

Joachim Kozioł, Piotr Matusiak
Gliwice 2010, s1-76, il.,bibliogr.

brak w sprzedaży

Utylizacja odpadów jest jednym z najważniejszych zadań współczesnej cywilizacji. Istnieją poważne przesłanki wskazujące na proces spalania jako na technologię, która ma szansę na pozytywne rozwiązanie tego ważnego cywilizacyjnego problemu. Spalanie odpadów stwarza jednak szczególne trudności z powodu niestabilnego składu odpadów lub w przypadku współspalania nierównomiernego rozkładu odpadów w mieszaninie. W takich warunkach, aby spalanie było zupełne, całkowite i niskoemisyjne układ regulacji musi szybko dostosować odpowiednie parametry powietrza, głównie ilość i rozdział powietrza, przy danych parametrach spalania.

Więcej: Monografia nr 32

 

Monografia nr 31

Badania wytrzymałościowe konstrukcji wysięgnika teleskopowego ładowarki górniczej

Stanisław Wolny, Marek Kalita
Gliwice 2010, s1-82, il.,bibliogr.

cena egz. 35,00 zł

W pracy przedstawiono rozważania teoretyczne oraz opis eksperymentu na obiekcie rzeczywistym wykonane dla zespołu ładującego ładowarki górniczej bocznie wysypującej ŁBT-1200EH/LS-A. W ramach pracy dokonano identyfikacji obciążeń, działających na przedmiotowy zespół ładujący, powstających podczas przemieszczania odstrzelonego urobku na dalsze środki odstawy.

Więcej: Monografia nr 31

   

Monografia nr 30

Obliczenia wytrzymałościowe linopędni z uwzględnieniem wybranych obciążeń dynamicznych

Dagmara Tejszerska, Krzysztof Turewicz
Gliwice 2009, s.1-113,  il., bibliogr.

cena egz. 35,00 zł

W monografii przedstawiono metodę obliczeń wytrzymałościowych linopędni maszyn wyciągowych z zastosowaniem dynamicznych obciążeń zewnętrznych. Celem monografii było wyznaczenie na drodze symulacji numerycznej dynamicznych obciążeń linopędni w całym cyklu pracy maszyny wyciągowej w odniesieniu do warunków normalnej pracy oraz hamowania bezpieczeństwa. Wyznaczone na drodze symulacji numerycznej obciążenia zakładane były następnie jako warunki brzegowe w analizie MES linopędni.

Więcej: Monografia nr 30

   

Monografia nr 29

Łańcuch logistyczny w naprawach serwisowych wybranego typu maszyn

Teodor Winkler. Magdalena Rozmus
Gliwice 2009, s.1-122,  il., bibliogr.

cena egz. 35,00 zł


Przedmiotem zainteresowania w niniejszej pracy są usługi napraw serwisowych maszyn górniczych. Zidentyfikowano łańcuch logistyczny, w którym naprawy te są dostarczane użytkownikom maszyn. Jego analiza pozwoliła wyodrębnić proces napraw serwisowych maszyn górniczych (proces NSMG), w ramach którego świadczone są usługi napraw serwisowych maszyn górniczych.

Więcej: Monografia nr 29

   

Monografia nr 28

Wpływ parametrów akumulatora gazowego na wielkości charakteryzujące zmianę ciśnienia
w przestrzeni podtłokowej stojaka hydraulicznego

Stanisław Szweda, Krzysztof Mazurek
Gliwice 2008, s.1-97,  il., bibliogr.

cena egz. 35,00 zł

Przedmiotem niniejszej pracy jest wykorzystanie metod: elementów skończonych i objętości skończonych, jako narzędzia wspomagającego proces badania i projektowania akumulatora gazowego, w zakresie określenia wpływu takich jego parametrów, jak: początkowe ciśnienie gazu, początkowa objętość komory akumulatora, masa tłoka akumulatora, na parametry charakteryzujące przebieg czasowy ciśnienia medium roboczego, takie jak: maksymalna wartość ciśnienia medium roboczego w przestrzeni podtłokowej stojaka, tempo jego przyrostu oraz zsuw stojaka.

Więcej: Monografia nr 28

   

Monografia nr 27

Optymalizacja cech konstrukcyjnych układów napędowych maszyn górniczych w aspekcie trwałości i niezawodności

Eugeniusz Świtoński, Wojciech Chuchnowski
Gliwice 2008, s.1-91,  il., bibliogr.

cena egz. 35,00 zł

W pracy przedstawiono metodę optymalnego kształtowania cech konstrukcyjnych mechatronicznych układów napędowych maszyn górniczych w aspekcie trwałości i niezawodności. Celem pracy było opracowanie rozbudowanego modelu fizycznego zjawisk dynamicznych zachodzących w mechatronicznych układach napędowych, umożliwiającego optymalizację w celu zwiększenia trwałości i niezawodności.

Więcej: Monografia nr 27

   

Monografia nr 26

Formowanie połączeń blach prasowaniem na zimno

Krzysztof Tubielewicz, Krzysztof Turczyński
Gliwice 2008, s.1-111,  il., bibliogr.

cena egz. 35,00 zł

W pracy przedstawiono nowe rozwiązanie techniczne z zakresu połączenia blach cienkich. Metoda formowania połączeń blach prasowaniem na zimno polega na równoczesnym kształtowaniu w dwóch blachach wgłębienia z jednej strony i wypukłości z drugiej, a następnie sprasowaniu powstałego połączenia za pomocą stempla i matrycy, co powoduje uzyskanie trwałego połączenia.

Więcej: Monografia nr 26

   

Monografia nr 25

Badanie technologiczności maszyn górniczych w aspekcie ich montażu

Teodor Winkler, Dariusz Michalak
Gliwice 2008, s.1-88,  il., bibliogr.

cena egz. 35,00 zł

W pracy przedstawiono metodę badania technologiczności maszyn w aspekcie montażu. Metoda opiera się na wirtualnym prototypowaniu operacji montażu/demontażu, wykonywanych w warunkach eksploatacji podziemnej, oraz na badaniu i kształtowaniu operacji montażu w trybie partycypacyjnym. Badanie operacji montażu/demontażu w trybie partycypacyjnym realizowane jest na platformie internetowej z udziałem ekspertów z różnych dziedzin i użytkowników. Czynnikiem porządkującym działania w ramach sesji są scenariusze opisujące działania przeprowadzane w ramach realizacji poszczególnych kroków badania i kształtowania technologiczności maszyn w aspekcie montażu.

Więcej: Monografia nr 25

   

Monografia nr 24

Projektowanie typoszeregów walcowych i stożkowo-walcowych przekładni zębatych

Wiesław Czader, Józef Drewniak
Gliwice 2008, s.1-155,  il., bibliogr.

cena egz. 40,00 zł

W pracy opisano metodykę komputerowo wspomaganego projektowania typoszeregów walcowych i stożkowo-walcowych przekładni zębatych. W rozdziale drugim, będącym wprowadzeniem w projektowanie typoszeregów maszyn, omówiono podstawowe zasady ich projektowania wraz ze sposobami racjonalnego konstruowania, tj. uniwersalizacją, typizacją, unifikacją i normalizacją.

Więcej: Monografia nr 24

   

Monografia nr 23

Tworzenie wirtualnych prototypów maszyn górniczych

Teodor Winkler, Jarosław Tokarczyk
Gliwice 2007, s.1-106,  il., bibliogr.

cena egz. 35,00 zł

Opracowana metoda tworzenia wirtualnych prototypów została przedstawiona na tle faz cyklu życia maszyny górniczej. Wyodrębniono podstawowe fazy cyklu życia maszyny górniczej. Są to:

  • projektowanie i konstruowanie,
  • wytwarzanie / montaż,
  • badania stanowiskowe,
  • instalacja w miejscu pracy,
  • eksploatacja,
  • wycofanie z użytkowania.

Więcej: Monografia nr 23

   

Monografia nr 22

Energetyczne właściwości powierzchniowe ziaren w produktach przemysłowej flotacji węgla

Jerzy Sablik, Marek Lenartowicz
Gliwice 2007, s.1-81,  il., bibliogr.

cena egz. 30,00 zł

W pracy przedstawiono wyniki badań aktywności flotacyjnej węgli o różnym stopniu uwęglenia w korytowej pneumomechanicznej maszynie flotacyjnej w funkcji napięcia powierzchniowego zwilżania ziaren węglowych. Celem pracy było wykazanie, że w turbulentnych warunkach procesu kolejność flotowania ziaren zależy od stanu energetycznego ich powierzchni, którego miarą może być napięcie powierzchniowe zwilżania, a wyniki uzyskane metodą frakcjonowanej flotacji powierzchniowej można wykorzystać do badania parametrów technologii flotacji i sprawności technologicznej maszyn flotacyjnych typu IZ.

Więcej: Monografia nr 22

   

Monografia nr 21

Identyfikacja wpływu eksploatacji taśmy z rdzeniem tkaninowym na zmianę jej udarowego modułu sprężystości

Aleksander Lutyński, Stefan Gąsior
Gliwice 2007, s.1-90,  il., bibliogr.

cena egz. 35,00 zł

Praca obejmuje informację o wpływie eksploatacji taśmy z rdzeniem tkaninowym na jej udarowy moduł sprężystości, który jest jedną z istotnych właściwości taśmy przenośnikowej, a jednocześnie ważnym parametrem dla analizy zjawisk dynamicznych zachodzących w przenośniku. Udarowy moduł sprężystości jest podstawową wielkością, wykorzystaną w modelach przenośników taśmowych, dla określenia prędkości rozprzestrzeniania się fali naprężeń w cięgnach przenośnika w czasie, jak i po jego rozruchu.

Więcej: Monografia nr 21

   

Monografia nr 20

Zacieranie przekładni zębatych

Praca pod redakcją Jerzego Tomaszewskiego i Józefa Drewniaka
Gliwice 2007, s.1-164,  il., bibliogr.

cena egz. 40,00 zł

W pracy opisano mechanizm zacierania się zębów przekładni, podano przegląd hipotez wyjaśniających przyczyny występowania tego zjawiska. W kolejnych rozdziałach, przedstawiono przegląd teoretycznych metod obliczania zacierania przekładni opartych na hipotezach temperatury kontaktu współpracujących zębów.

Więcej: Monografia nr 20

   

Monografia nr 19 - BRAK W SPRZEDAŻY

Wpływ zaszłości eksploatacyjnych i zaburzeń tektonicznych na możliwość wystąpienia tąpnięcia

Zdzisław Kłeczek, Andrzej Zorychta, Dariusz Chlebowski, Włodzimierz Etryk, Adam Krzyżowski
Gliwice 2007, s.1-55,  il., bibliogr.

Koincydencja czynników geologicznych i górniczych związana przede wszystkim z wiekiem najbardziej zagrożonych tąpaniami kopalń, skutkami przekształceń natury strukturalno-organizacyjnej sektora wydobywczego oraz wielopokładowym charakterem złoża węgla kamiennego sprawia, że pozyskiwanie tego surowca w GZW odbywa się z roku na rok w trudniejszych i bardziej skomplikowanych warunkach.

Więcej: Monografia nr 19 - BRAK W SPRZEDAŻY

   

Monografia nr 18

Wpływ charakterystyki pulsacji wody w wodnych osadzarkach pulsacyjnych na proces pozyskiwania wybranych produktów mineralnych

Aleksander Lutyński, Mariusz Osoba
Gliwice 2007, s.1-86,  il., bibliogr.

cena egz. 35,00 zł

W pracy opisano rozwój konstrukcji wodnych osadzarek pulsacyjnych w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Omówiono szereg zmian, wprowadzonych w zakresie rozwiązań zaworów pulsacyjnych i systemu sterowania osadzarką, które w znaczący sposób przyczyniły się do podniesienia osiąganych wydajności i jakości procesu wzbogacania węgla w tych urządzeniach.

Więcej: Monografia nr 18

   

Monografia nr 17

Warunki skutecznego i efektywnego wybierania pokładów węgla systemem ścianowym

Marek Jaszczuk, Jan Kania
Gliwice 2007, s.1-79,  il., bibliogr.

cena egz. 35,00 zł

W pracy zaproponowano nowe ujecie problematyki wysokiej koncentracji rozumianej jako wydobycie dobowe, przy których osiąga się równowagę kosztów pozyskania węgla i przychodów z jego sprzedaży, z uwzględnieniem warunków: geologiczno-górniczych, technologiczno-organizacyjnych, ekonomiczno finansowych dotyczących danego przodka ścianowego.

 

Więcej: Monografia nr 17

   

Monografia nr 16

Wpływ energii uderzenia mechanizmu udaru na prędkość wiercenia hydrauliczną wiertarką obrotowo-udarową

Antoni Kalukiewicz, Krzysztof Nieśpiałowski
Gliwice 2007, s.1-72,  il., bibliogr.

cena egz. 35,00 zł

Praca składa się z pięciu podstawowych części.
Część pierwsza (rozdziały od 2 do 4), będąca częścią opisową, przed- stawia podstawowe wiadomości z zakresu własności skał, istoty wier- cenia, jak również zjawisk związanych z występującą w urządzeniu udarowym hydraulicznej wiertarki obrotowo-udarowej energią udaru.

Więcej: Monografia nr 16

   

Monografia nr 15

Urabianie skał eksperymentalną głowicą frezująco-odłupującą

Józef Jonak, Zbigniew Szkudlarek
Gliwice 2006, s.1-68,  il., bibliogr.

cena egz. 35,00 zł

W pracy dokonano szczegółowej analizy dotychczasowego stanu wiedzy w zakresie mechanicznych modeli teoretycznych, empirycznych i numerycznych opisujących strefy skrawania dla zwiększenia efektywności urabiania przy mechanicznym urabianiu skał o dużej wytrzymałości oraz o dużej odporności na ścieranie.

Więcej: Monografia nr 15

   

Monografia nr 14

Analiza rozpływu prądów i mocy wyższych harmonicznych w sieciach z odbiornikami nieliniowymi

Wiesław Firczyk
Gliwice 2006, s.1-55,  il., bibliogr.

cena egz. 35,00 zł

W pracy przeprowadzono analizę rozpływu prądów i mocy czynnych wyższych harmonicznych w obwodzie elektrycznym, do którego dołączone są odbiorniki o liniowej i nieliniowej charakterystyce prądowonapięciowej. Odbiornik nieliniowy jest źródłem prądowym wyższych harmonicznych.

Więcej: Monografia nr 14

   

Monografia nr 13

Badanie charakterystyk dynamicznych sprzęgła wielopłytkowego zintegrowanego z przekładnią zębatą obiegową napędu przenośników górniczych

Antoni Skoć, Andrzej Drwięga
Gliwice 2006, s.1-142, il., bibliogr.

cena egz. 35,00 zł

W pierwszych rozdziałach pracy przedstawiono szereg zagadnień związanych z napędami przenośników górniczych w aspekcie proponowanego nowego rozwiązania takiego napędu. Nowoczesne napędy przenośników stosowanych w górnictwie, wymagają zaawansowanych rozwiązań technicznych z uwagi na współzależną pracę kilku napędów, sumowaną na wspólnym cięgnie roboczym (łańcuchu zgrzebłowym lub taśmie), co wiąże się z dodatkową potrzebą wyrównywania obciążenia poszczególnych napędów.

Więcej: Monografia nr 13

   

monografia nr 11 - OSTATNIE EGZEMPLARZE (2 szt.)

Metoda doboru obudowy ścianowych wyrobisk wybierkowych i chodnikowych do warunków pola eksploatacyjnego

Alfred Biliński

Gliwice 2005 s.1-109, il., bibliogr.

cena egz. 35,00 zł

W odniesieniu do ścianowych wyrobisk eksploatacyjnych, czyli samych wyrobisk ścianowych oraz towarzyszących im wyrobisk chodnikowych, umiejętność przeciwdziałania niekorzystnym przejawom ciśnienia górotworu polega na znajomości skutecznych środków zapobiegania powstawaniu zawałów i obwałów stropu w obrębie wyrobiska ścianowego oraz środków zapobiegania nadmiernemu zaciskaniu chodników przyścianowych.

 

Więcej: monografia nr 11 - OSTATNIE EGZEMPLARZE (2 szt.)

   

Strona 2 z 3