Główna Wydawnictwa Monografie Prace naukowe - Monografie KOMAG

Monografie KOMAG

Seria wydawnicza "Prace Naukowe - Monografie KOMAG"

W 2003 roku w KOMAG-u zainicjowano druk serii wydawniczej pt Prace naukowe - Monografie KOMAG”. Seria ta ma na celu prezentację istotnych zagadnień związanych z działalnością badawczą oraz naukową jednostki.

 

Wykaz dotychczasowych wydanych pozycji

Monografia nr 30

Obliczenia wytrzymałościowe linopędni z uwzględnieniem wybranych obciążeń dynamicznych

Dagmara Tejszerska, Krzysztof Turewicz
Gliwice 2009, s.1-113,  il., bibliogr.

cena egz. 35,00 zł

W monografii przedstawiono metodę obliczeń wytrzymałościowych linopędni maszyn wyciągowych z zastosowaniem dynamicznych obciążeń zewnętrznych. Celem monografii było wyznaczenie na drodze symulacji numerycznej dynamicznych obciążeń linopędni w całym cyklu pracy maszyny wyciągowej w odniesieniu do warunków normalnej pracy oraz hamowania bezpieczeństwa. Wyznaczone na drodze symulacji numerycznej obciążenia zakładane były następnie jako warunki brzegowe w analizie MES linopędni.

Więcej: Monografia nr 30

 

Monografia nr 29

Łańcuch logistyczny w naprawach serwisowych wybranego typu maszyn

Teodor Winkler. Magdalena Rozmus
Gliwice 2009, s.1-122,  il., bibliogr.

cena egz. 35,00 zł


Przedmiotem zainteresowania w niniejszej pracy są usługi napraw serwisowych maszyn górniczych. Zidentyfikowano łańcuch logistyczny, w którym naprawy te są dostarczane użytkownikom maszyn. Jego analiza pozwoliła wyodrębnić proces napraw serwisowych maszyn górniczych (proces NSMG), w ramach którego świadczone są usługi napraw serwisowych maszyn górniczych.

Więcej: Monografia nr 29

   

Monografia nr 28

Wpływ parametrów akumulatora gazowego na wielkości charakteryzujące zmianę ciśnienia
w przestrzeni podtłokowej stojaka hydraulicznego

Stanisław Szweda, Krzysztof Mazurek
Gliwice 2008, s.1-97,  il., bibliogr.

cena egz. 35,00 zł

Przedmiotem niniejszej pracy jest wykorzystanie metod: elementów skończonych i objętości skończonych, jako narzędzia wspomagającego proces badania i projektowania akumulatora gazowego, w zakresie określenia wpływu takich jego parametrów, jak: początkowe ciśnienie gazu, początkowa objętość komory akumulatora, masa tłoka akumulatora, na parametry charakteryzujące przebieg czasowy ciśnienia medium roboczego, takie jak: maksymalna wartość ciśnienia medium roboczego w przestrzeni podtłokowej stojaka, tempo jego przyrostu oraz zsuw stojaka.

Więcej: Monografia nr 28

   

Monografia nr 27

Optymalizacja cech konstrukcyjnych układów napędowych maszyn górniczych w aspekcie trwałości i niezawodności

Eugeniusz Świtoński, Wojciech Chuchnowski
Gliwice 2008, s.1-91,  il., bibliogr.

cena egz. 35,00 zł

W pracy przedstawiono metodę optymalnego kształtowania cech konstrukcyjnych mechatronicznych układów napędowych maszyn górniczych w aspekcie trwałości i niezawodności. Celem pracy było opracowanie rozbudowanego modelu fizycznego zjawisk dynamicznych zachodzących w mechatronicznych układach napędowych, umożliwiającego optymalizację w celu zwiększenia trwałości i niezawodności.

Więcej: Monografia nr 27

   

Monografia nr 26

Formowanie połączeń blach prasowaniem na zimno

Krzysztof Tubielewicz, Krzysztof Turczyński
Gliwice 2008, s.1-111,  il., bibliogr.

cena egz. 35,00 zł

W pracy przedstawiono nowe rozwiązanie techniczne z zakresu połączenia blach cienkich. Metoda formowania połączeń blach prasowaniem na zimno polega na równoczesnym kształtowaniu w dwóch blachach wgłębienia z jednej strony i wypukłości z drugiej, a następnie sprasowaniu powstałego połączenia za pomocą stempla i matrycy, co powoduje uzyskanie trwałego połączenia.

Więcej: Monografia nr 26

   

Monografia nr 25

Badanie technologiczności maszyn górniczych w aspekcie ich montażu

Teodor Winkler, Dariusz Michalak
Gliwice 2008, s.1-88,  il., bibliogr.

cena egz. 35,00 zł

W pracy przedstawiono metodę badania technologiczności maszyn w aspekcie montażu. Metoda opiera się na wirtualnym prototypowaniu operacji montażu/demontażu, wykonywanych w warunkach eksploatacji podziemnej, oraz na badaniu i kształtowaniu operacji montażu w trybie partycypacyjnym. Badanie operacji montażu/demontażu w trybie partycypacyjnym realizowane jest na platformie internetowej z udziałem ekspertów z różnych dziedzin i użytkowników. Czynnikiem porządkującym działania w ramach sesji są scenariusze opisujące działania przeprowadzane w ramach realizacji poszczególnych kroków badania i kształtowania technologiczności maszyn w aspekcie montażu.

Więcej: Monografia nr 25

   

Monografia nr 24

Projektowanie typoszeregów walcowych i stożkowo-walcowych przekładni zębatych

Wiesław Czader, Józef Drewniak
Gliwice 2008, s.1-155,  il., bibliogr.

cena egz. 40,00 zł

W pracy opisano metodykę komputerowo wspomaganego projektowania typoszeregów walcowych i stożkowo-walcowych przekładni zębatych. W rozdziale drugim, będącym wprowadzeniem w projektowanie typoszeregów maszyn, omówiono podstawowe zasady ich projektowania wraz ze sposobami racjonalnego konstruowania, tj. uniwersalizacją, typizacją, unifikacją i normalizacją.

Więcej: Monografia nr 24

   

Monografia nr 23

Tworzenie wirtualnych prototypów maszyn górniczych

Teodor Winkler, Jarosław Tokarczyk
Gliwice 2007, s.1-106,  il., bibliogr.

cena egz. 35,00 zł

Opracowana metoda tworzenia wirtualnych prototypów została przedstawiona na tle faz cyklu życia maszyny górniczej. Wyodrębniono podstawowe fazy cyklu życia maszyny górniczej. Są to:

  • projektowanie i konstruowanie,
  • wytwarzanie / montaż,
  • badania stanowiskowe,
  • instalacja w miejscu pracy,
  • eksploatacja,
  • wycofanie z użytkowania.

Więcej: Monografia nr 23

   

Monografia nr 22

Energetyczne właściwości powierzchniowe ziaren w produktach przemysłowej flotacji węgla

Jerzy Sablik, Marek Lenartowicz
Gliwice 2007, s.1-81,  il., bibliogr.

cena egz. 30,00 zł

W pracy przedstawiono wyniki badań aktywności flotacyjnej węgli o różnym stopniu uwęglenia w korytowej pneumomechanicznej maszynie flotacyjnej w funkcji napięcia powierzchniowego zwilżania ziaren węglowych. Celem pracy było wykazanie, że w turbulentnych warunkach procesu kolejność flotowania ziaren zależy od stanu energetycznego ich powierzchni, którego miarą może być napięcie powierzchniowe zwilżania, a wyniki uzyskane metodą frakcjonowanej flotacji powierzchniowej można wykorzystać do badania parametrów technologii flotacji i sprawności technologicznej maszyn flotacyjnych typu IZ.

Więcej: Monografia nr 22

   

Monografia nr 21

Identyfikacja wpływu eksploatacji taśmy z rdzeniem tkaninowym na zmianę jej udarowego modułu sprężystości

Aleksander Lutyński, Stefan Gąsior
Gliwice 2007, s.1-90,  il., bibliogr.

cena egz. 35,00 zł

Praca obejmuje informację o wpływie eksploatacji taśmy z rdzeniem tkaninowym na jej udarowy moduł sprężystości, który jest jedną z istotnych właściwości taśmy przenośnikowej, a jednocześnie ważnym parametrem dla analizy zjawisk dynamicznych zachodzących w przenośniku. Udarowy moduł sprężystości jest podstawową wielkością, wykorzystaną w modelach przenośników taśmowych, dla określenia prędkości rozprzestrzeniania się fali naprężeń w cięgnach przenośnika w czasie, jak i po jego rozruchu.

Więcej: Monografia nr 21

   

Monografia nr 20

Zacieranie przekładni zębatych

Praca pod redakcją Jerzego Tomaszewskiego i Józefa Drewniaka
Gliwice 2007, s.1-164,  il., bibliogr.

cena egz. 40,00 zł

W pracy opisano mechanizm zacierania się zębów przekładni, podano przegląd hipotez wyjaśniających przyczyny występowania tego zjawiska. W kolejnych rozdziałach, przedstawiono przegląd teoretycznych metod obliczania zacierania przekładni opartych na hipotezach temperatury kontaktu współpracujących zębów.

Więcej: Monografia nr 20

   

Monografia nr 19 - BRAK W SPRZEDAŻY

Wpływ zaszłości eksploatacyjnych i zaburzeń tektonicznych na możliwość wystąpienia tąpnięcia

Zdzisław Kłeczek, Andrzej Zorychta, Dariusz Chlebowski, Włodzimierz Etryk, Adam Krzyżowski
Gliwice 2007, s.1-55,  il., bibliogr.

Koincydencja czynników geologicznych i górniczych związana przede wszystkim z wiekiem najbardziej zagrożonych tąpaniami kopalń, skutkami przekształceń natury strukturalno-organizacyjnej sektora wydobywczego oraz wielopokładowym charakterem złoża węgla kamiennego sprawia, że pozyskiwanie tego surowca w GZW odbywa się z roku na rok w trudniejszych i bardziej skomplikowanych warunkach.

Więcej: Monografia nr 19 - BRAK W SPRZEDAŻY

   

Monografia nr 18

Wpływ charakterystyki pulsacji wody w wodnych osadzarkach pulsacyjnych na proces pozyskiwania wybranych produktów mineralnych

Aleksander Lutyński, Mariusz Osoba
Gliwice 2007, s.1-86,  il., bibliogr.

cena egz. 35,00 zł

W pracy opisano rozwój konstrukcji wodnych osadzarek pulsacyjnych w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Omówiono szereg zmian, wprowadzonych w zakresie rozwiązań zaworów pulsacyjnych i systemu sterowania osadzarką, które w znaczący sposób przyczyniły się do podniesienia osiąganych wydajności i jakości procesu wzbogacania węgla w tych urządzeniach.

Więcej: Monografia nr 18

   

Monografia nr 17

Warunki skutecznego i efektywnego wybierania pokładów węgla systemem ścianowym

Marek Jaszczuk, Jan Kania
Gliwice 2007, s.1-79,  il., bibliogr.

cena egz. 35,00 zł

W pracy zaproponowano nowe ujecie problematyki wysokiej koncentracji rozumianej jako wydobycie dobowe, przy których osiąga się równowagę kosztów pozyskania węgla i przychodów z jego sprzedaży, z uwzględnieniem warunków: geologiczno-górniczych, technologiczno-organizacyjnych, ekonomiczno finansowych dotyczących danego przodka ścianowego.

 

Więcej: Monografia nr 17

   

Monografia nr 16

Wpływ energii uderzenia mechanizmu udaru na prędkość wiercenia hydrauliczną wiertarką obrotowo-udarową

Antoni Kalukiewicz, Krzysztof Nieśpiałowski
Gliwice 2007, s.1-72,  il., bibliogr.

cena egz. 35,00 zł

Praca składa się z pięciu podstawowych części.
Część pierwsza (rozdziały od 2 do 4), będąca częścią opisową, przed- stawia podstawowe wiadomości z zakresu własności skał, istoty wier- cenia, jak również zjawisk związanych z występującą w urządzeniu udarowym hydraulicznej wiertarki obrotowo-udarowej energią udaru.

Więcej: Monografia nr 16

   

Monografia nr 15

Urabianie skał eksperymentalną głowicą frezująco-odłupującą

Józef Jonak, Zbigniew Szkudlarek
Gliwice 2006, s.1-68,  il., bibliogr.

cena egz. 35,00 zł

W pracy dokonano szczegółowej analizy dotychczasowego stanu wiedzy w zakresie mechanicznych modeli teoretycznych, empirycznych i numerycznych opisujących strefy skrawania dla zwiększenia efektywności urabiania przy mechanicznym urabianiu skał o dużej wytrzymałości oraz o dużej odporności na ścieranie.

Więcej: Monografia nr 15

   

Monografia nr 14

Analiza rozpływu prądów i mocy wyższych harmonicznych w sieciach z odbiornikami nieliniowymi

Wiesław Firczyk
Gliwice 2006, s.1-55,  il., bibliogr.

cena egz. 35,00 zł

W pracy przeprowadzono analizę rozpływu prądów i mocy czynnych wyższych harmonicznych w obwodzie elektrycznym, do którego dołączone są odbiorniki o liniowej i nieliniowej charakterystyce prądowonapięciowej. Odbiornik nieliniowy jest źródłem prądowym wyższych harmonicznych.

Więcej: Monografia nr 14

   

Monografia nr 13

Badanie charakterystyk dynamicznych sprzęgła wielopłytkowego zintegrowanego z przekładnią zębatą obiegową napędu przenośników górniczych

Antoni Skoć, Andrzej Drwięga
Gliwice 2006, s.1-142, il., bibliogr.

cena egz. 35,00 zł

W pierwszych rozdziałach pracy przedstawiono szereg zagadnień związanych z napędami przenośników górniczych w aspekcie proponowanego nowego rozwiązania takiego napędu. Nowoczesne napędy przenośników stosowanych w górnictwie, wymagają zaawansowanych rozwiązań technicznych z uwagi na współzależną pracę kilku napędów, sumowaną na wspólnym cięgnie roboczym (łańcuchu zgrzebłowym lub taśmie), co wiąże się z dodatkową potrzebą wyrównywania obciążenia poszczególnych napędów.

Więcej: Monografia nr 13

   

monografia nr 11 - OSTATNIE EGZEMPLARZE (3 szt.)

Metoda doboru obudowy ścianowych wyrobisk wybierkowych i chodnikowych do warunków pola eksploatacyjnego

Alfred Biliński

Gliwice 2005 s.1-109, il., bibliogr.

cena egz. 35,00 zł

W odniesieniu do ścianowych wyrobisk eksploatacyjnych, czyli samych wyrobisk ścianowych oraz towarzyszących im wyrobisk chodnikowych, umiejętność przeciwdziałania niekorzystnym przejawom ciśnienia górotworu polega na znajomości skutecznych środków zapobiegania powstawaniu zawałów i obwałów stropu w obrębie wyrobiska ścianowego oraz środków zapobiegania nadmiernemu zaciskaniu chodników przyścianowych.

 

Więcej: monografia nr 11 - OSTATNIE EGZEMPLARZE (3 szt.)

   

monografia nr 12

Ocena ryzyka zawodowego związanego z zapylaniem w odkrywkowych zakładach górnictwa skalnego

Jerzy Sobala, Beata Grynkiewicz-Bylina

Gliwice 2006 s. 1-75, il., bibliogr.

cena egz. 35,00 zł

Monografia prezentuje wyniki pracy badawczej, której celem była ocena ryzyka zawodowego i zagrożenia pracowników zakładów górnictwa skalnego (ZGS), związanego z zapyleniem powstającym podczas procesu wydobycia przy użyciu materiałów wybuchowych.

Więcej: monografia nr 12

   

monografia nr 10

Podziemne składowanie

Kłeczek Z. Radomski A. Zeljaś D.

Gliwice 2005 s. 1‑72, il., bibliogr.

cena egz. 40,00 zł

Podziemne składowanie jako element inżynierii środowiska jest szeroko rozpowszechnione w wielu rozwiniętych krajach świata. Analiza ekonomiczna kosztów wykonania i użytkowania podziemnych składowisk wskazuje na wysoką opłacalność tych inwestycji w stosunku do klasycznych składowisk, nawet przy pominięciu względów strategiczno-militarnych i ochrony naturalnego środowiska człowieka.

Więcej: monografia nr 10

   

Strona 2 z 3