Główna Badania Laboratorium Badań Stosowanych

Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca

Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca kontynuuje ponad trzydziestopięcioletnią tradycję Instytutu Techniki Górniczej KOMAG prowadzenia badań i oceniania poziomu bezpieczeństwa maszyn i urządzeń. Początkowo ITG KOMAG specjalizował się w badaniach atestacyjnych maszyn wyciągowych. Z czasem, w miarę rozwoju bazy badawczej i podnoszenia kwalifikacji kadry inżynierskiej, przy jednoczesnym zwiększeniu wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy w podziemnych zakładach górniczych, zakres urządzeń badanych i ocenianych w ITG KOMAG rozszerzał się.

Obecnie Zakład Badań Atestacyjnych, jako:

  • akredytowana jednostka certyfikująca wyroby na podstawie akredytacji udzielonej przez Polskie Centrum Akredytacji (certyfikat akredytacji nr AC023) - przeprowadza certyfikację maszyn i urządzeń, głównie przeznaczonych do stosowania w zakładach górniczych. Szczegółowy zakres akredytacji Zakładu Badań Atestacyjnych ITG KOMAG zawarty jest w pliku zakres_akredytacji.pdf.

  • jednostka notyfikowana (nr 1456) na podstawie notyfikacji udzielonej przez Komisję Europejską – wypełnia zadania określone w dyrektywach: 98/37/WE i 2006/42/WE (maszynowej), 94/9/WE (ATEX), 2006/95/WE (LVD), 88/378/EWG (Zabawki), w tym przeprowadza badania typu WE: maszyn szynowych (lokomotyw i wózków hamulcowych), hydraulicznych obudów zmechanizowanych, silników spalinowych, urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem,

  • jednostka upoważniona na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r.
    w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych - przeprowadza badania i dokonuje oceny m.in. elementów górniczych wyciągów szybowych, urządzeń transportu linowego, kolejek podwieszanych, kolejek spągowych, wozów do przewozu osób, wozów specjalnych, maszyn i urządzeń elektrycznych, aparatury łączeniowej na napięcie powyżej 1 kV prądu przemiennego lub powyżej 1,5 kV prądu stałego, systemów łączności, bezpieczeństwa i alarmowania oraz zintegrowanych systemów sterowania kompleksów wydobywczych i przodkowych,

  • renomowana jednostka branżowa – wykonuje ekspertyzy wydawane w trybie dobrowolnym, dotyczące oceny ryzyka pojedynczych maszyn i urządzeń, jak również systemów technologicznych, obejmujące fazę projektowania, jak i eksploatacji.

  • jednostka oceniająca, na podstawie rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2006 r. (Dz.U. Nr 124, poz.863) zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U. Nr 139 z 2002r. poz.1169) wydaje oceny zdolności podmiotów gospodarczych do wykonywania remontów urządzeń budowy przeciwwybuchowej.

Aktualny wykaz wyrobów certyfikowanych zawiera plik: wykaz_wydanych_certyfikatow.