Posługiwanie się certyfikatami

(dotyczy programów certyfikacji typu 1a i 1b wg PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01)

Jednostka certyfikująca nie sprawuje nadzoru nad certyfikowanymi wyrobami, a jedynie nadzór nad prawidłowością wykorzystywania certyfikatów, zgodnie z podpisaną umową.

Klient w okresie ważności certyfikacji ma obowiązek:

 • zapewnić, że w okresie ważności certyfikatu, wyrób objęty certyfikatem będzie spełniał wymagania określone w dokumentach odniesienia przywołanych/stanowiących podstawę certyfikacji oraz będzie zgodny z dokumentacją i wzorem, z którym została potwierdzona zgodność, stanowiącym podstawę certyfikacji,
 • powoływać się na certyfikację wyłącznie w odniesieniu do zakresu, na który certyfikacji udzielono,
 • udzielać Jednostce certyfikującej informacji w ramach realizowanego nadzoru nad certyfikatem,
 • informować Jednostkę certyfikującą o wszelkich zmianach znacząco wpływających na konstrukcję lub cechy wyrobu, zmianach procesu produkcji, zmianach w statusie własności, organizacji lub zarządzaniu Klienta mogących wpłynąć na zgodność wyrobu,
 • wykorzystywać certyfikację tylko do wskazania, że wyroby certyfikowane są zgodne z wyspecyfikowanymi normami,
 • do kopiowania dokumentów certyfikacyjnych wyłącznie w całości,
 • po ewentualnym zawieszeniu lub cofnięciu certyfikacji zaprzestać wykorzystywania wszystkich materiałów reklamowych zawierających jakiekolwiek powołanie się na tę certyfikację oraz zwrócić na żądanie Jednostki certyfikującej wydane dokumenty certyfikacyjne,
 • nie wykorzystywać certyfikacji, udzielonej na swoje wyroby, w sposób mogący naruszyć dobre imię Jednostki certyfikującej oraz nie składać takich oświadczeń odnośnie do tej certyfikacji, które Jednostka certyfikująca może uznać za wprowadzające w błąd lub nieuprawnione.

Ponowna certyfikacja

Proces ponownej certyfikacji inicjowany jest na wniosek Klienta, a postępowanie jest analogicznie jak przy pierwszej certyfikacji.

Zawieszenie certyfikatu

Jednostki certyfikująca podejmuje decyzję o zawieszeniu certyfikatu na określony czas, w następujących przypadkach:

 • na wniosek Klienta,
 • natrafienia na niewłaściwe powołanie się na udzieloną certyfikację,
 • niewywiązywania się Klienta z zobowiązań określonych w zawartej umowie.

W okresie zawieszenia, certyfikat jest czasowo nieważny.

Maksymalny czas zawieszenia certyfikatu wynosi:

 • 6 miesięcy, w przypadku:
  • negatywnych wyników badań kontrolnych wyrobu, przeprowadzonych w ramach nadzoru,
  • natrafienia na niewłaściwe powołanie się na udzieloną certyfikację,
  • niewywiązywania się Klienta ze zobowiązań określonych w zawartej umowie.

Przywrócenie ważności certyfikatu następuje po upewnieniu się przez Jednostkę certyfikującą, że kwestie które spowodowały zawieszenie, zostały rozwiązane.

 • 2 lata, w przypadku wniosku Klienta.

Informacje o czasie zawieszenia certyfikatu oraz procedurach przywrócenia ważności, są przekazywane pismem powiadamiającym Klienta. Równocześnie informacje są wprowadzane do komputerowej bazy danych oraz są podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Jednostki certyfikującej.

 

Cofnięcie certyfikatu

Cofnięcie certyfikatu ma miejsce w następujących w przypadkach:

 • niespełnienia w ustalonym terminie warunków postawionych przez Jednostkę certyfikującą przy zawieszaniu certyfikatu,
 • niespełnienia przez wyrób wymagań potwierdzonych certyfikatem.

Informacje o cofnięciu certyfikatu są przekazywane pismem powiadamiającym Klienta, zostaje sporządzony aneks do zawartej umowy oraz są podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Jednostki certyfikującej.

Ponowne wydanie certyfikatu wymaga przeprowadzenia pełnej procedury certyfikacyjnej. Postępowanie jest analogicznie jak przy pierwszej certyfikacji.

 

Ograniczenie zakresu certyfikacji

Jednostka certyfikująca podejmuje decyzję o ograniczeniu zakresu certyfikacji w przypadkach:

 • na wniosek Klienta,
 • stwierdzenia, w wyniku działań w nadzorze, braku możliwości prowadzenia działalności w dotychczasowym zakresie udzielonej certyfikacji.

W przypadku ograniczenia zakresu certyfikacji wydawane są zmienione dokumenty certyfikacyjne

 

Zakończenie certyfikacji

Zakończenie certyfikacji ma miejsce w następujących przypadkach:

 • rezygnacji przez Klienta z certyfikatu (na żądanie Klienta),
 • w przypadku upłynięcia terminu jej ważności i braku decyzji Klienta o jej kontynuowaniu.

Informacje o zakończeniu certyfikacji na żądanie Klienta są przekazywane pismem powiadamiającym Klienta, zostaje sporządzony aneks do zawartej umowy oraz są podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Jednostki certyfikującej.

Jeżeli certyfikacja jest zakończona na żądanie Klienta, Jednostka certyfikująca dokonuje niezbędnych zmian w formalnych dokumentach certyfikacyjnych, podaje do informacji publicznej wiadomości, że wyrób nie jest już certyfikowany.

Ponowne wydanie certyfikatu wymaga przeprowadzenia pełnej procedury certyfikacyjnej. Postępowanie jest analogicznie jak przy pierwszej certyfikacji.

 

Przechowywanie zapisów

Wszelkie informacje uzyskane we wszystkich etapach procesu certyfikacji i nadzoru są traktowane jako poufne i są odpowiednio chronione przez Jednostkę certyfikującą.

 

Dodatkowych informacji w zakresie programów certyfikacji udzieli Państwu:
dr inż. Andrzej Figiel, Kierownik Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. +48 32 2374604, +48 32 2374570