Komunikat nr 1/2024 – I kwartał

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że w pierwszym półroczu 2024 roku upływa termin aktualności w ocenie zgodności wybranych norm:

 • PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 1: Postanowienia ogólne, w ocenie zgodności do 21-05-2024
 • PN-EN 61439-2:2011 - wersja polska Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 2: Rozdzielnice i sterownice do rozdziału energii elektrycznej, w ocenie zgodności do 21-05-2024
 • PN-EN 62271-106:2011 - wersja angielska, Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 106: Styczniki, sterowniki i rozruszniki silników prądu przemiennego w ocenie zgodności do 31-05-2024

O wszelkich zmianach będziemy Państwa sukcesywnie informować.

Dodatkowe informacje – Kierownik Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej, dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 23-74-604, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Komunikat nr 3/2023 – III kwartał

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że opublikowane zostało nowe rozporządzenie 2023/1230/UE, które od 20 stycznia 2027 r. zastąpi dyrektywę maszynową 2006/42.

Nowe rozporządzenie 2023/1230/UE w sprawie uchylenia dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Rady 73/361/EWG ustanawia ramy prawne dotyczące wprowadzania do obrotu w Unii Europejskiej bezpiecznych maszyn i obejmuje nowe zagrożenia związane z powstającymi technologiami. 

Rada UE przyjęła nowe przepisy 22 maja 2023 r. Wejdą w życie dwudziestego dnia po publikacji.
W Polsce i pozostałych państwach UE, przepisy zaczną obowiązywać 20 stycznia 2027 r. Rozporządzenie UE nie wymaga transpozycji rozporządzeniem ministra ds. gospodarki, jak obecnie obowiązująca dyrektywa 2006/42/WE i będzie obowiązywać bezpośrednio.

Najważniejsze zmiany, jakie wprowadza ww. rozporządzenie w stosunku do dyrektywy maszynowej 2006/42/WE to:

 • Dostosowanie do Nowych Ram Prawnych” (z ang. NLF - New Legislative Framework); 
 • Zmiany edycyjne w kolejności artykułów i załączników (np. dotychczasowy załącznik nr IV teraz będzie załącznikiem nr I);
 • Dodano moduł procedury oceny zgodności (do już obowiązujących modułów A, B+C, H dodano moduł G);
 • Wprowadzono nowe definicje (m.in. „istotna modyfikacja”) i zmienione definicje niektórych pojęć;
 • Dopuszczono możliwość dostarczania elektronicznej wersji instrukcji obsługi. Instrukcje w wersji papierowej nadal będą udostępniane – jak dotychczas, ale wyłącznie na prośbę klientów;
 • Wprowadzono wymagania odnoszące się do przepisów cyberbezpieczeństwa i sztucznej inteligencji;
 • Dodano ogólnie sformułowane wymagania dotyczące sztucznej inteligencji.

O wszelkich nowościach na temat ww. rozporządzenia UE i związanych z jego stosowaniem będziemy Państwa sukcesywnie informować. 

Dodatkowe informacje – Kierownik Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej, dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 23-74-604, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Komunikat nr 2/2023 – I kwartał

Szanowni Państwo,

W roku 2020 Komitet Techniczny CEN 196 „Maszyny dla górnictwa podziemnego – Bezpieczeństwo” opracował grupę nowych wydań norm dotyczących obudów zmechanizowanych oraz jej wyposażenia.

Normami tymi są:

 • PN-EN 1804-1:2021-05 - wersja angielska
  Maszyny dla górnictwa podziemnego - Wymagania bezpieczeństwa dla obudowy zmechanizowanej - Część 1: Sekcje obudowy i wymagania ogólne

 • PN-EN 1804-2:2021-05 - wersja angielska
  Maszyny dla górnictwa podziemnego - Wymagania bezpieczeństwa dla obudowy zmechanizowanej - Część 2: Stojaki i pozostałe siłowniki

 • PN-EN 1804-3:2021-06 - wersja angielska
  Maszyny dla górnictwa podziemnego - Wymagania bezpieczeństwa dla obudowy zmechanizowanej - Część 3: Hydrauliczne i elektrohydrauliczne układy sterowania

Informujemy, że z dniem 15 kwietnia 2023 roku nie można wykorzystywać wcześniejszych wydań ww. norm w celu wykazania zgodności wyrobów, których dotyczą, z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy 2006/42/WE.

Zwracamy uwagę na to, że szczególnie normy PN-EN 1804-1:2021-05 i PN-EN 1804-3:2021-06, wprowadzają istotne zmiany dotyczące sekcji obudowy zmechanizowanej oraz zaworów
typu A, które w przypadku recertyfikacji skutkują konicznością ponownego przeprowadzenia badań.

Zachęcamy do analizy nowych wydań norm, w celu zaplanowania działań, które zapewnią zgodność wprowadzanych do obrotu handlowego wyrobów z wymaganiami technicznymi w nich zawartymi.

Jeżeli Państwo są zainteresowani uzyskaniem certyfikatów, uwzględniających najnowsze wydania norm zharmonizowanych, prosimy o zwrócenie się ze stosownym  wnioskiem do Zakład Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej.

Dodatkowe informacje – dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 23-74-604, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Komunikat nr 1/2023 – I kwartał

Szanowni Państwo,

w związku z wprowadzeniem nowej identyfikacji wizualnej ITG KOMAG, Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca dostosował zapisy wewnętrznej dokumentacji Systemu Zarządzania do ww. wymagań. Wobec powyższego uprzejmie informujemy, że od 1.01.2023 r. obowiązują nowe wzory dokumentów certyfikacyjnych. Dokumenty certyfikacyjne wydane przed 1.01.2023 r. zachowują swoją ważność w okresie określonym na dokumencie lub w dokumentach związanych (m.in. w umowie certyfikacyjnej).

Dodatkowe informacje – Kierownik Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej, dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 23-74-604, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Komunikat nr 2/2022 – II kwartał

Szanowni Państwo,

w związku z sankcjami ustanowionymi przez Unię Europejską wobec Rosji i Białorusi informujemy, że nasza jednostka notyfikowana nie będzie oceniać i certyfikować wyrobów produkowanych przez podmioty gospodarcze z siedzibą w Rosji i na Białorusi. Dotyczy to wszystkich wyrobów, a nie tylko tych, które są produkowane przez podmioty wymienione na liście sankcji UE, czy objęte zakazem importu w UE.

Dodatkowe informacje – Kierownik Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej, dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 23-74-604, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Komunikat nr 1/2022 - I kwartał

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy, że aktualne wykazy norm zharmonizowanych z dyrektywami 2014/34/UE, 2006/42/WE, 2009/48/WE są dostępne na stronach Komisji Europejskiej:

 • dyrektywa 2014/34/UE

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/49174/attachments/1/translations/en/renditions/native

 • dyrektywa 2006/42/WE

https://ec.europa.eu/growth/system/files/2021-10/2006_42%20Machinery%20-%20Summary%20list%20of%20harmonised%20standards%20-%20Generated%
20on%2015.10.2021.pdf

 • dyrektywa 2009/48/WE

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/47634/attachments/1/translations/en/renditions/native

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem zaktualizowanych certyfikatów, uwzględniających normy wyszczególnione w ww. wykazach norm zharmonizowanych dla wyrobów, których zgodność została potwierdzona
przez Zakład Badań Atestacyjnych Jednostkę Certyfikującą, prosimy o zwrócenie się ze stosownym wnioskiem
do naszego Zakładu.

 

Dodatkowe informacje – Kierownik Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej, dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 23-74-604, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

Komunikat nr 5/2021 - II kwartał

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy, że w dniu 28 maja 2021 r. została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (OJ L 190) decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/867 w sprawie norm zharmonizowanych dla zabawek, opracowanych na potrzeby dyrektywy 2009/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani uzyskaniem zaktualizowanych certyfikatów, uwzględniających normy wyszczególnione w opublikowanym wykazie norm zharmonizowanych dla wyrobów, których zgodność została potwierdzona przez Zakład Badań Atestacyjnych Jednostkę Certyfikującą, prosimy o zwrócenie się ze stosownym wnioskiem do naszego Zakładu.

 

Dodatkowe informacje – Kierownik Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej, dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 23-74-604, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Komunikat nr 4/2021 - II kwartał

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że norma PN-EN 60079-0:2013-03 (EN 60079-0:2012) oraz dodatek do normy PN-EN 60079-0:2013-03/A11:2014-03 (EN 60079-0:2012/A11:2013) są aktualne w ocenie zgodności do 6 lipca 2021 r.

Norma została zastąpiona przez wydanie normy PN-EN IEC 60079-0:2018-09 (EN IEC 60079-0:2018) i jest już dostępna w języku polskim.

Zwracamy uwagę, iż koniecznym jest przeprowadzenie weryfikacji posiadanych dokumentów certyfikacyjnych potwierdzających zgodność z przywołanym wydaniem normy z 2013 r. oraz aktualizacja certyfikatów.

 

Dodatkowe informacje – Kierownik Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej, dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 23-74-604, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Komunikat nr 3/2021 - II kwartał

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 2 marca 2021 r. została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (OJ L 73) decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/337 w sprawie norm zharmonizowanych dla maszyn, opracowanych na potrzeby dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani uzyskaniem zaktualizowanych certyfikatów, uwzględniających normy wyszczególnione w opublikowanym wykazie norm zharmonizowanych dla wyrobów, których zgodność została potwierdzona przez Zakład Badań Atestacyjnych Jednostkę Certyfikującą, prosimy o zwrócenie się ze stosownym wnioskiem do naszego Zakładu.

 

Dodatkowe informacje – Kierownik Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej, dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 23-74-604, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Komunikat nr 2/2021 - II kwartał

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że na Naszej stronie internetowej ukazały się nowe, zaktualizowane wydania Informatorów dotyczących oceny zgodności w obszarze dyrektyw 2014/34/UE (ATEX), 2006/42/WE (MD) oraz 2009/48/WE (TOYS).

Dokumenty dostępne są w zakładce „Certyfikacja -> Ocena zgodności -> Dyrektywa (…) -> Informator (…)”.

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi wydaniami Informatorów, w celu usprawnienia procesów certyfikacji wyrobów.

 

Dodatkowe informacje – Kierownik Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej, dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 23-74-604, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Komunikat nr 1/2021 - I kwartał

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 29 grudnia 2020 r. w Zakładzie Badań Atestacyjnych Jednostce Certyfikującej zostały wprowadzone nowe wzory wniosków o certyfikację wyrobów oraz odrębny wniosek o przechowywanie dokumentacji. Właściwe formularze znajdują się w zakładce „Certyfikacja -> Informacje dla klientów -> Przydatne druki”.

Prosimy zwrócić uwagę na wprowadzony podział pomiędzy wnioskami o certyfikację wyrobów w obszarze regulowanym (objętym dyrektywami UE) oraz certyfikację wyrobów w obszarze dobrowolnym i wydawania opinii.

 
Dodatkowe informacje – Kierownik Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej, dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 23-74-604, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Komunikat nr 4/2020 - III kwartał

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy, że w dniu 1 kwietnia 2020 r. została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (OJ L 102) decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/480 w sprawie norm zharmonizowanych dla maszyn, opracowanych na potrzeby dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani uzyskaniem zaktualizowanych certyfikatów, uwzględniających normy wyszczególnione w opublikowanym wykazie norm zharmonizowanych dla wyrobów, których zgodność została potwierdzona przez Zakład Badań Atestacyjnych Jednostkę Certyfikującą, prosimy o zwrócenie się ze stosownym wnioskiem do naszego Zakładu.

 
Dodatkowe informacje – Kierownik Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej, dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 23-74-604, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Komunikat nr 3/2020 - III kwartał

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy, że w dniu 25 lutego 2020 r. została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (OJ L 54) decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/260 w sprawie norm zharmonizowanych dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej, opracowanych na potrzeby dyrektywy 2014/34/UE Parlamentu Europejskiego i Rady.

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/260 wprowadza odniesienia do norm zharmonizowanych EN IEC 60079-0:2018, Atmosfera wybuchowa – Część 0: Wyposażenie – Wymagania ogólne (IEC 60079- 0:2017) oraz EN 1127-1:2019, Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem – Część 1: Pojęcia podstawowe i metodyka dotyczących urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej.

Ustalono okres przejściowy na wdrożenie do stosowania wymagań znowelizowanych norm:

- EN 60079-0:2012 + A11:2013, Atmosfery wybuchowe – Część 0: Wyposa­żenie – Wymagania ogólne – do 6 lipca 2021 r. oraz

-  EN 1127-1:2011, Atmosfery wybuchowe – Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem – Część 1: Pojęcia podstawowe i metodyka – do 1 lutego 2022 r.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani uzyskaniem zaktualizowanych certyfikatów, uwzględniających normy wyszczególnione w opublikowanym wykazie norm zharmonizowanych dla wyrobów, których zgodność została potwierdzona przez Zakład Badań Atestacyjnych Jednostkę Certyfikującą, prosimy o zwrócenie się ze stosownym wnioskiem do naszego Zakładu.

 
Dodatkowe informacje – Kierownik Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej, dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 23-74-604, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Komunikat nr 2/2020 - III kwartał

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 09.09.2020 r. Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca uzyskał prawo do posługiwania się elastycznym zakresem akredytacji nr AC023.

Ponadto informujemy, że zakres akredytacji został ograniczony. W związku z powyższym nie będzie prowadzona certyfikacja wyrobów według programu 5.

W przypadku ograniczenia zakresu akredytacji PCA wymaga wycofania certyfikatów, które wydane były w programie 5. Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca podejmie działania związane z sukcesywną wymianą certyfikatów, o czym będzie swoich Klientów indywidualnie informować.

Dodatkowe informacje – Kierownik Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej, dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 23-74-604, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Komunikat nr 1/2020 - I kwartał

Szanowni Państwo,

w związku z aktualną sytuacją, spowodowaną pandemią koronawirusa, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 podjęliśmy działania, które mogą mieć wpływ na bieżącą obsługę, mianowicie:

 • ograniczamy liczbę pracowników w siedzibie, w związku z tym zachęcamy Państwa do kontaktu zdalnego,
 • inspekcje, nadzory i audity przypadające w okresie stanu epidemii, zostają przesunięte na uzgodnione z Państwem nowe terminy (po odwołaniu stanu epidemii),
 • nasi pracownicy będą indywidualnie ustalać z Państwem tryb postępowania w zakresie realizacji procesów certyfikacji/oceny zgodności/wydawania opinii/nadzoru,
 • działania wymagające bezpośredniego kontaktu będziemy, w miarę możliwości, wykonywać zdalnie z wykorzystaniem narzędzi do komunikacji audio i video.

Chcemy podkreślić, że wprowadzone restrykcje wynikają z realizacji działań zalecanych przez polski rząd i służby publiczne oraz z troski o nasze wspólne bezpieczeństwo, jednocześnie pozwalają na kontynuowanie działalności przez jednostkę certyfikującą.

W razie pytań czy wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji w kontakcie najlepiej drogą elektroniczną.

Jednocześnie informujemy, że jeżeli nastąpią dalsze obostrzenia będziemy Państwa informować na bieżąco.

Dziękujemy za zrozumienie i współpracę.

 

 

Komunikat nr 3/2019 - II kwartał

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 18 marca 2019 r. została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (OJ L 75) decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/436 w sprawie norm zharmonizowanych dla maszyn, opracowanych na potrzeby dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

Zachęcamy do analizy ww. dokumentu wszystkich Producentów i Dostawców zainteresowanych wykazaniem, w oparciu o zasadę domniemania zgodności, spełnienia mających zastosowanie wymagań zasadniczych poprzez zgodność wyrobów wprowadzanych do obrotu handlowego z odpowiednimi postanowieniami norm zharmonizowanych.

Jeżeli Państwo są zainteresowani uzyskaniem nowych, zmienionych certyfikatów, uwzględniających normy wyszczególnione w opublikowanym wykazie norm zharmonizowanych dla wyrobów, których zgodność została potwierdzona przez Zakład Badań Atestacyjnych Jednostkę Certyfikującą, prosimy o zwrócenie się ze stosownym  wnioskiem do naszego Zakładu.

Dodatkowe informacje – dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 23-74-604, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Komunikat nr 2/2019 - I kwartał

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca opracował i wdrożył program certyfikacji (do wglądu na życzenie) obejmujący dobrowolną certyfikację wyrobów, stanowiących podzespoły lub części maszyny lub urządzenia. Wydany certyfikat zgodności stanowi potwierdzenie, że wyroby wytworzone zgodnie z ich dokumentacją techniczną w ramach ocenionych i nadzorowanych warunków organizacyjno-technicznych, spełniają wymagania dokumentów odniesienia przywołanych w certyfikacie. Certyfikat potwierdza wybrane własności lub parametry wyrobów, np. brak stopów metali lekkich, zgodność wymiarów geometrycznych z podanymi w dokumentacji konstrukcyjnej, ale nie potwierdza ich równoważności z podzespołami i częściami oryginalnymi.

Dodatkowe informacje – dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 23-74-604, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Komunikat nr 1/2019 - I kwartał

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 12.10.2018 r. został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2018/C 371/01) wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą 2014/34/UE (ATEX).

Jedną z norm wymienionych w ww. wykazie, zawierających wymagania dla urządzeń i komponentów stosowanych w atmosferach wybuchowych występujących w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, jest norma  PN-EN ISO/IEC 80079-38:2017-02. W stosunku do normy zastąpionej PN-EN 1710+A1:2010, norma PN-EN ISO/IEC 80079-38:2017-02 wprowadza szereg nowych wymagań, których spełnienie wiąże się z koniecznością przeprowadzenia dodatkowych badań i ze zmianą konstrukcji urządzeń lub ich wyposażenia. Przykładem mogą być wymagania dla wentylatorów, rozszerzone o następujące wymagania:

 • wirniki powinny wytrzymać próbne działanie co najmniej 1,15- krotności prędkości nominalnej przez co najmniej 60 sekund bez powodowania ryzyka zapłonu i z niewielkimi wewnątrz zmianami w prześwicie w zakresie zaprojektowanej temperatury,
 • wirnik i obudowa powinny mieć konstrukcję minimalizującą osiadanie kurzu w normalnych warunkach. Należy zapewnić kontrolę i możliwość czyszczenia poprzez np. łatwo dostępne okno rewizyjne. W przypadku, gdy pył może tworzyć grube warstwy, należy zainstalować monitoring drgań.

Zachęcamy wszystkich producentów, którzy zaprojektowali i wytworzyli swoje wyroby w oparciu o wymagania normy PN-EN 1710+A1:2010, o jak najszybsze uwzględnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 80079-38:2017-02. Producenci, którzy chcą zaktualizować posiadane certyfikaty wydane przez Zakład Badań Atestacyjnych Jednostkę Certyfikującą ITG KOMAG są proszeni o kontakt z jednostką.

Dodatkowe informacje – dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 23-74-604, e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
inż. Wiesław Turejko tel. (32) 23-74-464, e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

 

Komunikat nr 6/2018 – IV kwartał

Szanowni Państwo

Przypominamy, że zgodnie z wcześniejszymi komunikatami z 2016 i 2017 roku, w sytuacji, gdy dokumenty wydane przez Zakład Badań Atestacyjnych Jednostkę Certyfikującą potwierdzają zgodność z nieaktualnymi normami, producenci, upoważnieni przedstawiciele oraz importerzy mają obowiązek przeprowadzenia analizy spełnienia przez wyrób zmienionych lub nowych wymagań technicznych.

Informujemy także, że od 2016 roku Zakład Badań Atestacyjnych dokonuje ocen wyrobów zgodnie z programami certyfikacji typu 1a, 1b, 3 i 5  opracowanymi na podstawie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17067. W myśl obowiązujących programów obecnie certyfikaty są wydawane na okres 5 lat.

W związku z powyższym nasza Jed­nostka certyfikująca będzie weryfikować wdrożenie zmian przez swoich klientów i w konsekwencji sukcesywnie dokonywać wymiany certyfikatów z bezterminowych na czasowe wraz z aktualizacją dokumentów odniesienia w nich przywołanych.

Zachęcamy zatem wszystkich naszych Klientów już teraz do kontaktu w sprawie ewentualnych zmian certyfikatów .

Dodatkowe informacje – dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 23-74-604, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


 

Komunikat nr 5/2018 – IV kwartał

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 12 października 2018 r. został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (OJ C 371) zaktualizowany wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą 2014/34/UE (ATEX).

Zachęcamy do analizy Komunikatu Komisji Europejskiej wszystkich producentów, upoważnionych przedstawicieli oraz importerów, którzy wprowadzają do obrotu wyroby przeznaczone do użytkowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, aby przeprowadzili analizę aktualnego wykazu norm zharmonizowanych z dyrektywą 2014/34/UE.

W przypadku konieczności wydania nowych, zmienionych certyfikatów dla wyrobów, których zgodność została potwierdzona przez Zakład Badań Atestacyjnych Jednostkę Certyfikującą, prosimy o zwrócenie się w tej sprawie do naszego Zakładu.

Dodatkowe informacje – dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 23-74-604, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Komunikat nr 4/2018 – III kwartał

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 10 sierpnia 2018 r. został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (OJ C 282) zaktualizowany wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą 2009/48/WE (Bezpieczeństwo zabawek).

Zachęcamy do analizy Komunikatu Komisji Europejskiej wszystkich producentów, upoważnionych przedstawicieli oraz importerów, którzy wprowadzają do obrotu zabawki, aby przeprowadzili analizę aktualnego wykazu norm zharmonizowanych z dyrektywą 2009/48/WE.

W przypadku konieczności wydania nowych, zmienionych certyfikatów dla wyrobów, których zgodność została potwierdzona przez Zakład Badań Atestacyjnych Jednostkę Certyfikującą, prosimy o zwrócenie się w tej sprawie do naszego Zakładu.

Dodatkowe informacje:

dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 23-74-604, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr inż. Iwona Olszewska tel. (32) 23-74-715, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Komunikat nr 3/2018 – I kwartał

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 9 marca 2018 r. został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (OJ C 92) wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą 2006/42/WE (MD).

Zachęcamy do analizy Komunikatu Komisji Europejskiej wszystkich Producentów i Dostawców zainteresowanych wykazaniem w oparciu o zasadę domniemania zgodności, spełnienia mających zastosowanie wymagań zasadniczych poprzez zgodność swoich wyrobów z odpowiednimi postanowieniami norm zharmonizowanych.

W przypadku zainteresowania uzyskaniem nowych, zmienionych certyfikatów, ze względu na opublikowany wykaz norm zharmonizowanych dla wyrobów, których zgodność została potwierdzona przez Zakład Badań Atestacyjnych Jednostkę Certyfikującą, prosimy o skierowanie się z wnioskiem do naszego Zakładu.

Dodatkowe informacje – dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 23-74-604, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


 

Komunikat nr 2/2018 – I kwartał

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 9 marca 2018 r. został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (OJ C 092) zaktualizowany wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą 2014/34/UE (ATEX).

Zachęcamy do analizy Komunikatu Komisji Europejskiej wszystkich producentów, upoważnionych przedstawicieli oraz importerów, którzy wprowadzają do obrotu wyroby przeznaczone do użytkowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, aby przeprowadzili analizę aktualnego wykazu norm zharmonizowanych z dyrektywą 2014/34/UE.

W przypadku konieczności wydania nowych, zmienionych certyfikatów dla wyrobów, których zgodność została potwierdzona przez Zakład Badań Atestacyjnych Jednostkę Certyfikującą, prosimy o zwrócenie się w tej sprawie do naszego Zakładu.

Dodatkowe informacje – dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 23-74-604, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


 

Komunikat nr 1/2018 – I kwartał

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że z dniem 13.02.2018 r. ITG KOMAG Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca ograniczył oraz zawiesił akredytację w części zakresu Jednostki Certyfikującej Systemy Zarządzania AC 165.

Ograniczenie zakresu akredytacji polega na przeniesieniu procedur (modułów) oceny zgodności określonych w Dyrektywie 2014/34/UE (tj. moduł D – Zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości procesu produkcji oraz moduł E – Zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości produktu) z zakresu Jednostki Certyfikującej Systemy Zarządzania AC 165 do zakresu akredytacji Jednostki Certyfikującej Wyroby AC 023. Oznacza to, ocena zgodności z w/w modułami będzie prowadzona w taki sam sposób tj. z powoływaniem się na akredytację udzieloną przez PCA oraz stosowaniem symbolu akredytacji.

Zawieszenie zakresu akredytacji dokonano w obszarze certyfikacji systemów zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001:2009 na okres 6 miesięcy tj. do dnia 12.08.2018 r. Oznacza to, że certyfikacja systemów zarządzania w tym okresie będzie prowadzona bez powoływania się na akredytację udzieloną przez PCA oraz  bez stosowania symbolu akredytacji.

W związku z powyższym prosimy o przekazanie do ITG KOMAG Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej posiadanych, ważnych certyfikatów z symbolem akredytacji AC 165 w celu zastąpienia ich nowymi wydaniami bez symbolu akredytacji bądź z symbolem akredytacji Jednostki Certyfikującej Wyroby AC 023.

Dodatkowe informacje: dr inż. Andrzej Figiel

tel. (32) 23-74-604, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Komunikat nr 5/2017 - III kwartał

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 8 września 2017 r. został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (OJ C 298) zaktualizowany wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą 2014/34/UE (ATEX).

Zachęcamy wszystkich producentów, upoważnionych przedstawicieli oraz importerów, którzy wprowadzają do obrotu wyroby przeznaczone do użytkowania w atmosferach potencjalnie wybuchowych do analizy wykazu norm zharmonizowanych z dyrektywą 2014/34/UE zawartych w ww. Komunikacie Komisji Europejskiej. W przypadku pojawienia się nowych norm, względnie nowych wydań norm dotyczących produkowanych wyrobów należy przeprowadzić analizę zawartych w nich wymagań w celu ewentualnego dostosowania konstrukcji wyrobów i/lub modyfikacji procedur badawczych i kontrolnych w terminie określonym w ww. Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W przypadku konieczności wydania nowych certyfikatów lub aneksów do certyfikatów dla wyrobów, których zgodność została potwierdzona przez Zakład Badań Atestacyjnych Jednostkę Certyfikującą, prosimy o zwrócenie się w tej sprawie do naszego Zakładu.

Dodatkowe informacje – dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 23-74-604, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


Komunikat nr 4/2017 - III kwartał

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 9 czerwca 2017 r. został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (OJ C 183) zaktualizowany wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą 2006/42/WE (MD).

Zachęcamy wszystkich producentów, upoważnionych przedstawicieli oraz importerów, którzy wprowadzają do obrotu maszyny i maszyny nieukończone do analizy wykazu norm zharmonizowanych z dyrektywą 2006/42/WE zawartych w ww. Komunikacie Komisji Europejskiej. W przypadku pojawienia się nowych norm, względnie nowych wydań norm dotyczących produkowanych wyrobów należy przeprowadzić analizę zawartych w nich wymagań w celu ewentualnego dostosowania konstrukcji wyrobów i/lub modyfikacji procedur badawczych i kontrolnych w terminie określonym w ww. Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W przypadku konieczności wydania nowych certyfikatów lub aneksów do certyfikatów dla wyrobów, których zgodność została potwierdzona przez Zakład Badań Atestacyjnych Jednostkę Certyfikującą, prosimy o zwrócenie się w tej sprawie do naszego Zakładu.

Dodatkowe informacje – dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 23-74-604, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Komunikat nr 2/2017 - II kwartał

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 9 czerwca 2017 r. został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (OJ C 183) zaktualizowany wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą 2014/34/UE (ATEX).

Zachęcamy wszystkich producentów, upoważnionych przedstawicieli oraz importerów, którzy wprowadzają do obrotu wyroby przeznaczone do użytkowania w atmosferach potencjalnie wybuchowych do analizy wykazu norm zharmonizowanych z dyrektywą 2014/34/UE zawartych w ww. Komunikacie Komisji Europejskiej. W przypadku pojawienia się nowych norm, względnie nowych wydań norm dotyczących produkowanych wyrobów należy przeprowadzić analizę zawartych w nich wymagań w celu ewentualnego dostosowania konstrukcji wyrobów i/lub modyfikacji procedur badawczych i kontrolnych w terminie określonym w ww. Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W przypadku konieczności wydania nowych certyfikatów lub aneksów do certyfikatów dla wyrobów, których zgodność została potwierdzona przez Zakład Badań Atestacyjnych Jednostkę Certyfikującą, prosimy o zwrócenie się w tej sprawie do naszego Zakładu.

Dodatkowe informacje – dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 23-74-604, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 


Komunikat nr 2/2017 – I kwartał

WYTYCZNE DLA KLIENTÓW NA OKRES PRZEJŚCIOWY

W celu dostosowania  się do wymagań PN-EN ISO 9001:2015-10 zaleca się, aby organizacja w okresie przejściowym:

 • zidentyfikowała różnice organizacyjne, które należy uwzględnić w celu spełnienia nowych wymagań,
 • opracowała plan wdrożenia,
 • zapewniła właściwe szkolenie i świadomość wszystkich stron, które mają wpływ na skuteczność organizacji,
 • zaktualizowała dotychczas stosowany system zarządzania jakością (QMS), tak, aby spełniał nowe i zmienione wymagania oraz zapewniła weryfikację jego skuteczności poprzez przeprowadzenie auditów wewnętrznych i przeglądu zarządzania,
 • poddała się auditowi potwierdzającemu spełnienie wymagań PN-EN ISO 9001:2015-10 (w ramach auditu nadzoru, auditu ponownej certyfikacji lub auditu  dodatkowego) w terminie do 15 lipca 2018 r.; przeprowadzenie auditu w terminie późniejszym może być obciążone ryzykiem braku możliwości wydania decyzji o certyfikacji/ponownej certyfikacji przed 15 września 2018 r. (ze względu na czas niezbędny do wdrożenia działań korygujących i ocenę ich skuteczności).

 

 


 

Komunikat nr 1/2017 – I kwartał

Przejście z ISO 9001:2008 na ISO 9001:2015

PLAN KOORDYNACJI AUDITÓW I DZIAŁAŃ CERTYFIKACYJNYCH DLA ZMIENIONEJ NORMY

Na półmetku okresu przechodzenia od PN-EN ISO 9001:2008 na normę PN-EN ISO 9001:2015-10 uprzejmie informujemy, że Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca,  uwzględniając:

 • Komunikat Polskiego Centrum Akredytacji nr 177 z dnia 28.10.2015 roku,
 • Dokument IAF ID 9:2015 „Wytyczne planowania okresu przejścia dla ISO 9001:2015

stosuje niżej wymienione zasady postępowania w odniesieniu do swoich certyfikowanych klientów lub ubiegających się o certyfikację systemu zarządzania jakością.

ZASADY POSTĘPOWANIA

 • Certyfikaty potwierdzające zgodność systemu zarządzania jakością z PN-EN ISO 9001:2009 tracą ważność z dniem 14 września 2018 r.
 • Do dnia 14 września 2017 r. dokumentem odniesienia w procesie certyfikacji / ponownej certyfikacji może być norma PN-EN ISO 9001:2009 lub PN-EN ISO 9001:2015-10. Od 15 września 2017 r. jedynym dokumentem odniesienia może być norma PN-EN ISO 9001:2015-10.
 • Certyfikaty na zgodność z PN-EN ISO 9001:2009, które będą wydawane w okresie „przejścia” będą miały datę ważności do 14.09.2018 r.
 • Ocena systemu zarządzania jakością certyfikowanych klientów na zgodność z PN-EN ISO 9001:2015-10 odbywać się będzie podczas auditów nadzoru lub auditów ponownej certyfikacji. Na życzenie klienta ocena taka może się odbyć w innym, uzgodniony z jednostką certyfikującą terminie. Zmiana kryterium oceny podczas auditu nadzoru nie powoduje zmiany ważności certyfikatu.
 • Ze względu na to, że audit „przejścia” obejmuje wszystkie wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015-10, jego czas wyznacza się jak dla auditu ponownej certyfikacji.
 • Proces oceny systemu zarządzania jakością inicjuje klient poprzez wypełnienie formularza wniosku o certyfikację, w którym dokumentem odniesienia jest PN-EN ISO 9001:2015-10
  (https://komag.eu/certyfikacja/certyfikacja-systemow-zarzadzania/przydatne-druki),
 • W przypadku auditów prowadzonych w odniesieniu do wymagań PN-EN ISO 9001:2015-10, ocena skuteczności działań korygujących z poprzedniego auditu w odniesieniu do wymagań
  PN-EN ISO 9001:2009, będzie prowadzona w oparciu o obydwie normy.
 • Kompetencje i organizacja Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej pozwalają na prowadzenie auditów na zgodność z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2015-10. Po uzyskaniu akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji do certyfikacji systemów zarządzania jakością
  w oparciu o PN-EN ISO 9001:2015-10, certyfikaty wydane na podstawie oceny wg tej normy zostaną wymienione przez jednostką certyfikującą, w celu umieszczenia na nich znaków akredytacji.

Zasady wchodzą w życie z dniem opublikowania niniejszego komunikatu.

Dodatkowe informacje – dr inż. Andrzej Figiel tel. +48 32 2374604, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Komunikat nr 9/2016 – IV kwartał

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20.10.2016 r. w Dzienniku Urzędowym RP zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2016 r. poz. 1730). Rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę 2009/48/WE (TOYS) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa zabawek.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 21.10.2016 r., a zgodnie z art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2016 r. poz. 542, 1228 i 1579) dotychczasowe rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. poz. 454, z 2012 r. poz. 1186, z 2014 r. poz. 934 oraz z 2015 r. poz. 198) utraciło moc.

Jednocześnie informujemy naszych Klientów, że zgodnie z § 15 ust. 1 ogłoszonego rozporządzenia, zabawki wprowadzone do obrotu przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia na podstawie przepisów dotychczasowych i spełniające ich wymagania mogą być nadal udostępniane na rynku. Certyfikaty dla zabawek, o których mowa powyżej, wydane przez Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zachowują ważność do dnia określonego w tych certyfikatach.

Dodatkowe informacje – dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 23-74-604, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., mgr inż. Grzegorz Jeziorowski tel. (32) 23-74-463, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Komunikat nr 5/2016 – II kwartał

Szanowni Państwo,

Z uwagi na liczne zapytania dotyczące zmian wynikających z wprowadzenia dyrektywy 2014/34/UE do polskiego prawodawstwa, uprzejmie informujemy, że dotychczasowe rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz. U. z 2005 r. poz. 2203) [dyrektywa 94/9/WE], zgodnie z art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2016 r. poz. 542), utraciło moc z dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 817) [dyrektywa 2014/34/UE].

Wyżej wymieniona ustawa i rozporządzenie wdrażające dyrektywę 2014/34/UE nie wprowadzają zmian wymagań w zakresie projektowania i budowy dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej.

Państwa członkowskie Unii Europejskiej nie mogą utrudniać udostępniania na rynku ani oddawania do użytku produktów objętych dyrektywą 94/9/WE, które są zgodne z dyrektywą 2014/34/UE, i które zostały wprowadzone do obrotu przed dniem 20 kwietnia 2016 r. (Artykuł 41 pkt 1 dyrektywy 2014/34/UE).

W związku z powyższym, dla wyrobów spełniających wymagania w zakresie projektowania i budowy dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z dyrektywą 94/9/WE, należy wystawić deklarację zgodności UE, powołującą się na dyrektywę 2014/34/UE oraz zharmonizowane z nią normy. Przywołanie najnowszych wydań norm zharmonizowanych skutkuje koniecznością przeprowadzenia analizy spełnienia przez wyrób zmienionych lub nowych wymagań technicznych. Zapisy z analizy są składnikiem dokumentacji technicznej i należy je przechowywać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Dodatkowe informacje – dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 23-74-604, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., mgr inż. Grzegorz Jeziorowski tel. (32) 23-74-463, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 


 

Komunikat nr 4/2016 – II kwartał

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 9.06.2016 r. w Dzienniku Urzędowym RP zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 817). Rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę 2014/34/UE (ATEX) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. Urz. UE L 96 z 29.03.2014, str. 309). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 10.06.2016 r. oraz uchyla dotychczasowe rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz.U. z 2006 r. nr 263 poz. 2203).

Dodatkowe informacje – dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 23-74-604, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., mgr inż. Grzegorz Jeziorowski tel. (32) 23-74-463, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 


 

Komunikat nr 3/2016 – II kwartał

Szanowni Państwo,

Miło nam jest poinformować, że Instytut Techniki Górniczej KOMAG uzyskał notyfikację w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i  Rady 2014/34/UE (ATEX) w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (wersja przekształcona).

Szczegółowe oraz aktualne informacje dotyczące wykazu zadań realizowanych przez Zakład Badań Atestacyjnych Jednostkę Certyfikującą w obszarze notyfikowanym znajdziecie Państwo na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

Zapraszamy do współpracy!

Dodatkowe informacje – dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 23-74-604, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., mgr inż. Grzegorz Jeziorowski tel. (32) 23-74-463, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


Komunikat nr 2/2016 – II kwartał

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 8.04.2016 r. Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pierwszy wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i  Rady 2014/34/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (wersja przekształcona).

Więcej: Pełna treść Komunikatu Komisji

W związku z powyższym zachęcamy do analizy tej publikacji wszystkich Producentów i Dostawców zainteresowanych wykazaniem w oparciu o zasadę domniemania zgodności, spełnienia określonych wymagań zasadniczych poprzez zgodność swoich wyrobów z odpowiednimi postanowieniami norm zharmonizowanych.

W sytuacji, gdy dokumenty wydane przez Zakład Badań Atestacyjnych Jednostkę Certyfikującą potwierdzałyby zgodność z nieaktualnymi normami, zachęcamy do aktualizacji certyfikatów ze względu na nowe wydania norm.

Dodatkowe informacje – dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 23-74-604, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., mgr inż. Grzegorz Jeziorowski tel. (32) 23-74-463, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Komunikat nr 8/2016 – III kwartał

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 9 września 2016 r. został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (OJ C 332) wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą 2006/42/WE (MD).

Zachęcamy do analizy Komunikatu Komisji Europejskiej wszystkich Producentów i Dostawców zainteresowanych wykazaniem w oparciu o zasadę domniemania zgodności, spełnienia mających zastosowanie wymagań zasadniczych poprzez zgodność swoich wyrobów z odpowiednimi postanowieniami norm zharmonizowanych.

W przypadku zainteresowania uzyskaniem nowych, zmienionych certyfikatów, ze względu na opublikowany wykaz norm zharmonizowanych dla wyrobów, których zgodność została potwierdzona przez Zakład Badań Atestacyjnych Jednostkę Certyfikującą, prosimy o skierowanie się z wnioskiem do naszego Zakładu.

Dodatkowe informacje – dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 23-74-604, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., mgr inż. Grzegorz Jeziorowski tel. (32) 23-74-463, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


Komunikat nr 7/2016 – III kwartał

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 12 sierpnia 2016 r. został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (OJ C 293) wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą 2014/34/UE (ATEX).
Z uwagi na zgłaszane liczne wątpliwości przez producentów urządzeń nieelektrycznych przeznaczonych do użytkowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, dotyczące poprawności stosowania w ocenie zgodności norm:
- PN-EN 13463-1:2010, zastąpionej przez PN-EN ISO 80079-36:2016-07 oraz
- PN-EN 13463-5:2012, zastąpionej przez PN-EN ISO 80079-37:2016-07,
informujemy, że zgodnie z zamieszczonym wykazem, normy zastąpione mogą być wykorzystywane do potwierdzania spełnienia wymagań dyrektywy 2014/34/UE do dnia 31.10.2019 r.

Jednocześnie zachęcamy wszystkich producentów, upoważnionych przedstawicieli oraz importerów, którzy wprowadzają do obrotu wyroby przeznaczone do użytkowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, aby przeprowadzili analizę aktualnego wykazu norm zharmonizowanych z dyrektywą 2014/34/UE. W przypadku konieczności wydania nowych, zmienionych certyfikatów dla wyrobów, których zgodność została potwierdzona przez Zakład Badań Atestacyjnych Jednostkę Certyfikującą, prosimy o zwrócenie się w tej sprawie do naszego Zakładu.

Dodatkowe informacje – dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 23-74-604, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., mgr inż. Grzegorz Jeziorowski tel. (32) 23-74-463, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


Komunikat nr 6/2016 – III kwartał

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 6 lipca 2016 r. Polski Komitet Normalizacyjny opublikował polską wersję językową normy PN-EN ISO 9001:2015-10 „Systemy zarządzania jakością. Wymagania”. Przedmiotowa norma jest normą zharmonizowaną z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 339/93.

W nawiązaniu do naszego komunikatu nr 4/2015 zachęcamy Państwa do przeprowadzenia analizy wpływu zmienionych wymagań normy ISO 9001 na stosowany przez Państwa system zarządzania jakością oraz przypominamy, że ostatecznym terminem wdrożenia normy ISO 9001:2015-10 jest dzień 15.09.2018 r.

Dodatkowe informacje – dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 23-74-604, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., mgr inż. Grzegorz Jeziorowski tel. (32) 23-74-463, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podkategorie