Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Instytut Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej komag.eu.

Data publikacji strony internetowej: 2006-04-17 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-10

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Niezgodności:
 • Materiały wideo opublikowane na stronie po dacie 23.09.2019 nie są dostępne cyfrowo,
 • Część zdjęć nie zawiera opisów, które są wykorzystywane przez czytniki ekranu,
 • Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • Na stronie nie ma informacji odnośnie dostępnych skrótach klawiszowych,
 • Animacje na stronie nie mają możliwości zatrzymania,
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku dostosowania do wymogów ustawy z dnia 04.04.2019r,
 • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo, ponieważ zostały opublikowane na stronie przed dniem 23.09.2018, bądź są dostarczone przez podmioty zewnętrzne, dlatego są wyłączone z obowiązku dostosowania do wymogów ustawy z dnia 04.04.2019r.
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • Strona może zawierać elementy o zbyt niskim kontraście, dlatego do strony dodano możliwość zmiany kontrastu na trzy różne sposoby – wysoki kontrast, negatyw, jasne tło. Zmiany możemy dokonać używając specjalnego, przeznaczonego do tego celu menu, znajdującego się w prawym górnym rogu strony.
Oświadczenie sporządzono dnia 09-03-2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Lilianna Stańczak, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. 32 2374100

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Instytut Techniki Górniczej KOMAG, ul. Pszczyńska 37, 44-100 Gliwice

Na teren Instytutu można wjechać przez trzy bramy wjazdowo-wyjazdowe, które wyposażone są w standardowy szlaban. Otwarcie szlabanu dla gości następuje po zgłoszeniu potrzeby wjazdu przez domofon zainstalowany przy bramie wjazdowej.Do budynku prowadzą dwa wejścia – główne oraz boczne.Wejście główne znajduje się od frontu budynku, prowadzi po schodkach do portierni /recepcji , nadzorowanej przez pracowników ochrony. Fakt wejścia przez osoby spoza firmy jest ewidencjonowany w Księdze Gości.Dla osób na wózku jest wyznaczone miejsce parkingowe w strefie A. Wejście boczne z poziomu chodnika prowadzi poziomym korytarzem do windy osobowej.Wejście oraz poruszanie się po korytarzach jest nadzorowane przez pracowników ochrony, które mogą wezwać ( po wcześniejszym uzgodnieniu mailom lub telefonicznym) pomoc osobie przy korzystaniu z niedostępnych dla niepełnosprawnych elementów architektonicznych:
 • Winda nie posiada przycisków dla niepełnosprawnych.
 • Nie mamy toalety przystosowanej do osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
 • W celu skorzystania z pomocy osoby, tłumaczącej język polski migowy prosimy o wcześniejszy kontakt email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mining Machines