Prawa i obowiązki Klientów

Wnioskodawca/Posiadacz Certyfikatu ma prawo do:

 1. Uzyskania pełnej informacji dotyczącej prowadzonego procesu, programów i procedur certyfikacji, kosztów certyfikacji oraz nadzoru.
 2. Posługiwania się certyfikatem zgodnie z jego przeznaczeniem i zakresem, zgodnie z warunkami określonymi w umowie.
 3. Powoływania się na certyfikację, podawania do publicznej wiadomości informacji o posiadanym certyfikacie w okresie jego ważności.
 4. Przerwania lub zakończenia procesu certyfikacji na każdym etapie (w takim przypadku Wnioskodawca może zostać obciążony kosztami poniesionymi przez Jednostkę Certyfikującą).
 5. Zawieszenia certyfikacji (maksymalny czas zawieszenie to 2 lata) lub zakończenia certyfikacji, pod warunkiem pisemnego powiadomienia Jednostki Certyfikującej.
 6. Uzyskania od Jednostki Certyfikującej informacji o zmianach w wymaganiach certyfikacyjnych, programach i procedurach certyfikacyjnych, zasadach stosowania certyfikatu, nadzorze.
 7. Wystąpienia z wnioskiem o zmianę do certyfikatu, zmianę zakresu certyfikacji.
 8. Składania skarg oraz odwołań od wszelkich decyzji Jednostki Certyfikującej (w terminie 30 dni od doręczenia decyzji), na każdym etapie procesu certyfikacji oraz w okresie ważności certyfikatu.
 9. Wymagania od Jednostki Certyfikującej zachowania poufności informacji (nie dotyczy informacji powszechnie dostępnych) uzyskanych w procesie certyfikacji i nadzoru, za wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem lub w normach i dyrektywach.


Wnioskodawca/Posiadacz Certyfikatu zobowiązany jest do:

 1. Zapewnienia, że w okresie ważności certyfikatu, wyrób objęty certyfikatem będzie spełniał wymagania określone w dokumentach odniesienia przywołanych na certyfikacie oraz będzie zgodny z dokumentacją i wzorem, które stanowiły podstawę certyfikacji, a z którymi zgodność została potwierdzona.
 2. Spełniania wymagań certyfikacyjnych określonych w programie certyfikacji i umowie, łącznie z wdrożeniem właściwych zmian, jeśli zostaną zakomunikowane przez Jednostkę Certyfikującą.
 3. Realizacji wszelkich niezbędnych ustaleń w celu rozpatrzenia skarg, związanych z certyfikowanym wyrobem, które są składane w Jednostce certyfikującej.
 4. Utrzymywania zapisów z wszystkich reklamacji dotyczących certyfikowanego wyrobu i udostępnienia ich na życzenie Jednostki certyfikującej.
 5. Podejmowania odpowiednich działań w związku z reklamacjami i wszelkimi usterkami wykrytymi w wyrobach, które mają wpływ na zgodność z wymaganiami stawianymi przy certyfikacji, dokumentowania podjętych działań i przekazywania przedmiotowych dokumentów Jednostce certyfikującej na jej wniosek.
 6. Umożliwienia Jednostce certyfikującej przeprowadzenie działań związanych z oceną oraz nadzorem u Wnioskodawcy/Producenta, w tym uczestniczenia w badaniach, sprawdzenia oznaczenia certyfikowanego wyrobu, sprawdzenia dokumentacji i zapisów.
 7. Umożliwienia udziału obserwatorów wskazanych przez Jednostkę certyfikującą,
  w tym także obserwatorów z Jednostki akredytującej w procesie oceny Jednostki certyfikującej.
 8. Realizacji wszelkich niezbędnych ustaleń, w celu przeprowadzenia procesu oceny łącznie z dostarczeniem dokumentacji i zapisów do ich zbadania oraz zapewnienia dostępu do właściwego wyposażenia, lokalizacji, obszarów, personelu oraz podwykonawców.
 9. Pisemnego informowania Jednostki certyfikującej o wszelkich zmianach wpływających na konstrukcję lub cechy wyrobu oraz o zmianach, które mogą oddziaływać na zdolność do spełniania wymagań certyfikacyjnych.
 10. Bieżącej analizy komunikatów publikowanych przez Jednostkę certyfikującą na oficjalnej stronie ITG KOMAG (http://komag.eu/certyfikacja/informacje-dla-klientow/komunikaty), dotyczących zmian w wymaganiach certyfikacyjnych wynikających ze zmian w dokumentach odniesienia oraz w programach i procedurach certyfikacji, które mają wpływ na Wnioskodawcę.
 11. Kopiowania dokumentów certyfikacyjnych wyłącznie w całości.
 12. Niewykorzystywania certyfikacji w sposób mogący zdyskredytować Jednostkę certyfikującą
  i niewydawania oświadczeń odnoszących się do certyfikacji w sposób, który Jednostka certyfikująca mogłaby uznać za wprowadzający w błąd lub nieuprawniony.
 13. Zaprzestania stosowania certyfikatu po otrzymaniu decyzji o jego zawieszeniu lub cofnięciu oraz zwrotu do Jednostki certyfikującej oryginału zawieszonego/cofniętego certyfikatu.
 14. Stosowania postanowień Umowy dotyczącej certyfikacji wyrobu oraz udostępnienia informacji niezbędnych do stwierdzenia, że warunki Umowy są przez Wnioskodawcę wypełniane.