Zakres tematyczny

 

1. BADANIA. PROJEKTOWANIE. KONSTRUOWANIE. WSPOMAGANIE KOMPUTEROWE

2. MASZYNY DO DRĄŻENIA CHODNIKÓW

Kombajny chodnikowe; kombajnowe kompleksy chodnikowe.

3. OBUDOWA CHODNIKOWA

Obudowa: stalowa; siatkowa; kotwiowa; skrzyżowań; tymczasowa; stojaki indywidualne; obudowa zmechanizowana; kotwiarki; urządzenia do stawiania obudowy.

4. MASZYNY ŁADUJĄCE

Ładowarki chwytakowe; czerpakowe - bocznie wysypujące; do pobierki spągu i zasięrzutne; ładowarki łapowe; zgarniakowe.

5. MASZYNY URABIAJĄCE

Kombajny; strugi; piły do węgla; młotki; wrębiarki.

6. URABIANIE. SPOSOBY URABIANIA. NARZĘDZIA URABIAJĄCE

Urabialność węgli i skał; urabianie: z zawałem; z podsadzką; strzelaniem; wtłaczanie wody; hydrourabianie; noże; koronki; raczki; gryzy.

7. OBUDOWA ŚCIANOWA

Obudowa ścianowa zmechanizowana: kasztowa; osłonowa; podporowo-osłonowa; ramowa; wisząca; do ścian podsadzkowych; do spągu piaskowego; obudowa indywidualna.

8. ZMECHANIZOWANE KOMPLEKSY ŚCIANOWE. WYBIERANIE ŚCIANOWE

Kompleksy do pokładów grubych, średnich i cienkich oraz stromych. Kompleksy ścianowe kombajnowe; strugowe.

9. MASZYNY DO EKSPLOATACJI FILAROWEJ I KOMOROWEJ

10. MASZYNY I URZĄDZENIA DO ODSTAWY UROBKU Z PRZODKÓW EKSPLOATACYJNYCH

Zgarniaki; przenośniki: zgrzebłowe; taśmowe; podawarki; taśmociągi; inne przenośniki; urządzenia kruszące; przesypy; punkty załadowcze; zbiorniki wyrównawcze; popychaki; urządzenia za- i wyładowcze; urządzenia dodatkowe do przystosowywania przenośników taśmowych do jazdy ludzi.

11. TRANSPORT KOŁOWY

Wozy kopalniane szynowe - uniwersalne i specjalne; lokomotywy; trakcja elektryczna; wozy samojezdne; kolejki łańcuchowe; zapory torowe; hamulce torowe.

12. TRANSPORT HYDRAULICZNY I PNEUMATYCZNY

Strumienice; iniektory; urządzenia zadające i odbiorcze; rurociągi.

13. TRANSPORT KOPALNIANY POMOCNICZY

Koleje podziemne - podwieszone i spągowe; kołowroty; linociągi; palety; kontenery; wózki specjalne.

14. MASZYNY I URZĄDZENIA DO PODSADZKI

Materiały podsadzkowe; podsadzka: hydrauliczna, sucha, pneumatyczna - miotana; rurociągi podsadzkowe; transport materiału podsadzkowego; podsadzarki; tamy podsadzkowe.

15. MASZYNY I URZĄDZENIA POMOCNICZE ORAZ DO ROBÓT POMOCNICZYCH

Młotki; piły ręczne; przecinaki; zakrętaki; przesuwniki; kliny; popychaki; ciągarki rabunkowe; wciągniki; podciągniki; kołowroty bezpieczeństwa; urządzenia mocujące maszyny lub urządzenia; stojaki; rozpory; maszyny do montażu i demontażu; dźwigi przejezdne.

16. MASZYNY I URZĄDZENIA DO WIERCENIA

Wiertarki; wiertnice; wozy wiertnicze; słupy rozporowe; wysięgniki; manipulatory; pompy wiertnicze.

17. MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRZEWIETRZANIA

Przewietrzanie i klimatyzacja kopalń; wentylatory; rewersja wentylacji; lutnie; lutniociągi; dmuchawy; urządzenia chłodnicze.

18. ODWADNIANIE KOPALŃ

Pompy: do głównego odwadniania; przodkowe; do cieczy silnie zanieczyszczonych; zespoły pompowe.

19. TRANSPORT PIONOWY

Maszyny wyciągowe; urządzenia wyciągowe; naczynia wydobywcze; liny wyciągowe; zawiesia; koła linowe; wieże szybowe; urządzenia nadszybi i podszybi - dozowniki, wagi; urządzenia do głębienia szybów.

20. PRZERÓBKA MECHANICZNA

Kruszarki; młyny; przesiewacze; flotowniki; odpylacze; osadzarki; stoły koncentracyjne; stoły przebiercze; suszarki; wialniki; wirówki; wzbogacalniki bębnowe; hydrocyklonowe; strumieniowe; z cieczą ciężką.

21. HYDRAULIKA I PNEUMATYKA

Pompy hydrauliczne; silniki hydrauliczne; siłowniki hydrauliczne; złącza; rozdzielacze; akumulatory hydrauliczne; dławiki; zawory; uszczelnienia; oleje hydrauliczne; emulsje; napędy pneumatyczne; sprężarki; silniki pneumatyczne; odwadniacze; odoliwiacze; filtry; rozdzielacze; zawory; armatura; uszczelnienia.

22. OCHRONA ŚRODOWISKA. WYKORZYSTANIE I SKŁADOWANIE ODPADÓW. REKULTYWACJA TERENU

23. NAPĘDY SPALINOWE MASZYN GÓRNICZYCH

24. PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH

Części maszyn; elementy napędów; sterowanie; kontrola wytrzymałości; materiały konstrukcyjne; zużycie materiałów; zużycie energii.

25. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W GÓRNICTWIE. ERGONOMIA

BHP; wypadkowość; ochrona przed hałasem i wibracją; ochraniacze, odzież ochronna; oświetlenie maszyn; zwalczanie zapylenia; zagrożenia pożarowe pochodzące od maszyn górniczych.

26. EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOŚĆ MASZYN I URZĄDZEŃ

Teoria niezawodności; systemy niezawodnościowe; programowanie czasu bezawaryjnej pracy i czasu napraw; atestacja; badania trwałości; dopuszczenie do eksploatacji; procesy starzenia się; smarowanie; tarcie; zużycie. Diagnostyka techniczna.

27. NAPĘDY ELEKTRYCZNE. AUTOMATYKA. MECHATRONIKA. APARATURA POMIAROWA I KONTROLNA. WYPOSAŻENIE PRZECIWWYBUCHOWE. ROBOTYZACJA. ŁĄCZNOŚĆ. ŹRÓDŁA ENERGII

28. TWORZYWA SZTUCZNE W BUDOWIE MASZYN GÓRNICZYCH

29. ZABEZPIECZENIA PRZECIWKOROZYJNE

30. MATERIAŁY SPRAWOZDAWCZE

Sprawozdania z wyjazdów zagranicznych; konferencji; zjazdów; targów i wystaw; ogólne opisy maszyn i urządzeń.

31. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE. RESTRUKTURYZACJA GÓRNICTWA

Opisy zakładów; postęp techniczny, ekonomiczny, organizacyjny; wybieranie bezzałogowe; wydajność kopalń; informacja naukowo-techniczna; prognozowanie; patenty; racjonalizacja; wynalazczość; know-how; licencje; praca i płaca; finanse; kadry.

32. JAKOŚĆ. CERTYFIKACJA, AKREDYTACJA, NORMALIZACJA

Matematyka; fizyka; chemia; nauki związane z górnictwem; projektowanie i konstruowanie; historia mechanizacji górnictwa; badania; przetwarzanie danych; optymalizacja.

 

 

Dla zainteresowanych osób sekcja informacji naukowo-technicznej może opracować dedykowane zestawienia bibliograficzne.

Szczegóły na stronie Informacja naukowo-techniczna

 

 

 

 

Polecamy