Prace badawczo-rozwojowe

Wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych

Badania laboratoryjne

Akredytowane badania laboratoryjne

Certyfikacja

Certyfikacja, ocena zgodności i ocena wyrobu

Projekty

Projekty realizowane przez Instytut Techniki Górniczej z funduszy europejskich

Certyfikacja, ocena zgodności i ocena wyrobu

W strukturze organizacyjnej ITG KOMAG poza zakładami badawczo-rozwojowymi funkcjonuje Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca, który głównie finansowany jest z opłat wnoszonych przez klientów za czynności związane z procesem certyfikacji, a także otrzymuje środki z dotacji ministerialnych na działalność statutową jednostki, w ramach działań upowszechniających naukę.

Działania pozostałych zakładów i działów Instytutu nie wpływają na poufność, obiektywność i bezstronność pracy Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej która:

 • nie dostarcza i nie projektuje wyrobów, które certyfikuje,
 • nie oferuje i nie dostarcza usług, które wykonywane przez innych certyfikuje,
 • nie oferuje usług konsultacyjnych w zakresie uzyskiwania lub utrzymywania certyfikacji,
 • nie oferuje i nie przeprowadza auditów wewnętrznych dla swoich certyfikowanych klientów,
 • nie oferuje i nie dostarcza usług związanych z projektowaniem, wdrażaniem i utrzymywaniem systemów zarządzania jakością ( w tym szkoleń dedykowanych),
 • nie dostarcza jakichkolwiek innych wyrobów lub usług, których oferowanie mogłoby narazić na szwank poufność lub bezstronność albo obiektywność procesów certyfikacji i podejmowanych decyzji,
 • nie przeprowadza certyfikacji w przypadku stwierdzenia, że powiązanie pomiędzy dostawcą przedmiotu oceny zgodności a Instytutem stanowi niedopuszczalne zagrożenie dla bezstronności,
 • nie certyfikuje systemu zarządzania klienta w przypadku, gdy powiązanie między Instytutem a organizacją konsultującą ten system zarządzania stanowi niedopuszczalne zagrożenie dla bezstronności,
 • nie certyfikuje działalności innej jednostki certyfikującej w zakresie prowadzonej przez nią certyfikacji systemów zarządzania,
 • reaguje na każde zagrożenie dla bezstronności.

Instytut jest ubezpieczony w zakresie badań i certyfikacji wyrobów

Instytut jest jednostką notyfikowaną z numerem identyfikacyjnym 1456 w odniesieniu do zadań określonych w następujących dyrektywach europejskich:

 • 2006/42/WE  Maszyny (MACHINERY),
 • 2014/34/UE  Urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (ATEX),
 • 2009/48/WE Bezpieczeństwo zabawek (TOYS).

Notyfikacja upoważnia Instytut do prowadzenia procedur oceny zgodności według powyższych rozporządzeń, w zakresie posiadanej akredytacji PCA.

Równocześnie deklarujemy, że kierowana przez nas Jednostka Certyfikująca:

 • jest bezstronna i niezależna i działa jak strona trzecia;
 • nie prowadzi żadnej działalności konsultacyjnej w dziedzinie systemów zarządzania;
 • nie ma powiązań z żadnymi jednostkami konsultującymi systemy zarządzania zagrażających jej postrzeganiu jako jednostki bezstronnej i niezależnej;
 • nie prowadzi szkoleń dedykowanych w sposób zagrażający postrzeganiu jej jako jednostki bezstronnej i niezależnej;
 • zidentyfikowała i przeanalizowała wszystkie potencjalne konflikty interesów wynikające z prowadzenia certyfikacji, w tym wszystkie konflikty wynikające z jej powiązań.