Procedura recenzowania monografii

  • Wszystkie monografie zgłoszone do publikacji w Wydawnictwie KOMAG są poddawane procesowi recenzji wydawniczej.
  • Proces recenzyjny jest uruchamiany po złożeniu przez autora/redaktora naukowego maszynopisu monografii wraz z kartą "Karta zgłoszenia - druk uniwersalny".
  • Prace nie powinny być recenzowane przez recenzentów z tej samej jednostki, w której afiliowany jest autor monografii.
  • Wyboru recenzentów dokonuje Komitet Redakcyjny, który może skorzystać ze wskazanych recenzentów przez zgłaszającego, lub dokonać wyboru innego recenzenta niż osoby wskazane. Recenzenci powinni być specjalistami w dziedzinie, której dotyczy złożony tekst.
  • Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem i sporządzana powinna być na karcie "RECENZJA - druk uniwersalny"
  • Treść recenzji oraz uwagi recenzenta są przekazywane autorowi tekstu i pozostają dla niego wiążące.
  • Warunkiem opublikowania każdej pracy jest uzyskanie pozytywnych dwóch recenzji.

 

 

Polecamy