Ogłoszenie o wyniku postepowania ZP-172/2021

Nr i data postępowania

ZP-172/2021 z dnia 25.11.2021 r.

Tryb realizacji zamówienia

Tryb podstawowy bez negocjacji

Przedmiot postępowania

Dostawa kompletnego zestawu napędowego do łodzi realizowanej w ramach projektu ELON

Ogłoszenie o wyniku postępowania opublikowane:

  1. na Platformie e-zamówienia
  1. w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich pod nr/ z dnia

Platforma e-zamówienia

pod nr 2021/BZP 00295494/01 z dnia 02.12.2021 r.

Wynik postępowania

Postępowanie unieważnione na podstawie art. 256 ustawy Pzp

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia przed upływem terminu składania ofert, ponieważ wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.

Umowa nr POIR.04.01.04-00-0055/20, o dofinansowanie projektu pt.: „Bezbarierowa łódź motorowa o długości do 12 m, z napędem mechanicznym, w pełni przystosowana do przebywania, podróżowania i nocowania w ramach wypoczynku i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, o balkonikach lub o kulach, w tym osób z ciężkim porażeniem czterokończynowym”. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) Działanie 4. Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie 1.4 Projekty Aplikacyjne Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

 

Polecamy